Found: 115  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWomen{u2019}s empowerment in Southeast Asia and Latin America : a comparative study of contemporary...
ชื่อผู้แต่งVlady, Katerina
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์คลื่นสามลูก / สำเริง บุญเรืองรัตน์
ชื่อผู้แต่งสำเริง บุญเรืองรัตน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกPL4205 ส712ก 2546,895.911 ส712ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ฝรั่งเศสร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / [อัจฉรา วรรณเชษฐ์, ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา,...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา วรรณเชษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2545.
เลขเรียกPN 1043 อ498ก 2545,841.009 อ499ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์อเมริกันร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / นิตยา มาศะวิสุทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544.
เลขเรียกPS323.5 .ก562 2544,811.09 น34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย : บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์ / คณะผู้วิจัย : สุมาลี วีระวงศ ์... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544.
เลขเรียกPL4205.7 .ก546 2544,895.9109 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม / นายผี (อัศนี พลจันทร)
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556
เลขเรียกPL4209.1.อ6 น473,895.911 อ576ก 2556 ล.1
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การวิจารณ์เชิงเสียดสีผู้ชายของนักเขียนหญิงในสื่อวรรณกรรมร่วมสมัย = Analysis of ironic cr...
ชื่อผู้แต่งวิศัลย์ศยา กิติรัตน์ตระการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียกว 809 ว3811ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัยแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ / โดย เกศวรางค์ นิลวาส.
ชื่อผู้แต่งเกศวรางค์ นิลวาส.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกPL4200.536 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเมืองที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงว...
ชื่อผู้แต่งบุญเรือง เนียมหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2522.
เลขเรียกZ1035.A1 บ548ก 2522,895.918 บ 622 ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านวรรณกรรมร่วมสมัยของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกภา...
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ช่างสาน.
พิมพลักษณ์2524
เลขเรียก028.9 ภ33ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกูเป็นนิสิตนักศึกษา / สุจิตต์ วงษ์เทศ และ ขรรค์ชัย บุนปาน.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลพันธ์การพิมพ์, 2529.
เลขเรียกPL4209.1.ส67 ก7 2529,895.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกับหนังสือ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2536.
เลขเรียกPN81 ช74,801.953 ช418ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา