Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Pr...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกGR312 .ป463 2523
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง : เมืองสิด (ขุนแกล้ว) แหมะเว / พิทยา บุษรารั...
ชื่อผู้แต่งพิทยา บุษรารัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2549.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 พ63 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง นิราศเดือนฉบับภาษาถิ่นปักษ์ใต้ / ชัยวุฒิ พิ...
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียกPL4208.9 .S72 ช6ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บัญชีสิ่งของที่เมืองสงขลาและเมืองพัทลุงจัดส่...
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ พิยะกูล.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
เลขเรียกPL4208.9 .S72 ช64ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง ศรีทนนไชย / ของ บุญเลิศ จันทระ
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทระ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
เลขเรียกPL4208.9.S72 บ727ก 2550,895.911 บ 633 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมหนังสือบุดเรื่อง "นกจาบ" = "Nok Jaab", southern literary bud : critical analysis ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ735 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง ปองครก / ครื่น มณีโชติ.
ชื่อผู้แต่งครื่น มณีโชติ.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.
เลขเรียกPL4208.9 .S72 ค4ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ ประเภทหนังสือบุดเรื่อง ปองครก / ของ อุบลศรี อรรถพ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ75 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาเรื่อง กายนครฉบับจังหวัดพังงา = An analysis of religious literary work enti...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ วนรัฐิกาล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.
เลขเรียกBQ5815.5 .พ43 2536
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาเรื่องกายนคร ฉบับจังหวัดพังงา = An analysis of religious literary work ent...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ วนรัฐิกาล.
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ / ปริญญานิพนธ์ ของ มณี พย...
ชื่อผู้แต่งมณี พยอมยงค์
พิมพลักษณ์2519.
เลขเรียกPL4200.A56 ม124ก 2519,วจ 895.9109 ม35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรม เรื่อง พระมาลัยที่ปรากฎในภาคใต้ / สุนิตย์ วงศ์พลาย
ชื่อผู้แต่งสุนิตย์ วงศ์พลาย
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก294.3188 ส 788 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่องพระนิพพานโสตร / จุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งจุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก398.204 จ 822 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนเรื่องวรรณโสตรฉบับจังหวัดนครศรีธรรมราช = A didactic literarture, ...
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ กิตตยานุกิตติ์.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมภาคใต้เรื่องสินนุราชคำกาพย์ = An analytical study of Sunnuratkhamkap, ...
ชื่อผู้แต่งจรัญ ทองวิไล.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา