Found: 425  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วรรณกรรมท้องถิ่น : อีสาน-ล้านช้าง" / จารุวรรณ ธรรมวัตร.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2548?].
เลขเรียก398.2 จ337ว 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนจินตภาพในวรรณกรรมร้อยกรองอีสาน / รำเพย ไชยสินธุ์
ชื่อผู้แต่งรำเพย ไชยสินธุ์
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกPL4200.A64 ร464ก 2527,895.911 ร 644 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนลำ-ภูมิปัญญาของอีสาน / ไพบูลย์ แพงเงิน.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ แพงเงิน 2487-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534.
เลขเรียกML3758.ท9 พ96,WB50.1 ฉ448 2534,398.09593 พ95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนลำเกี้ยวและเดินดงสำหรับผู้หญิง / ทองจันทร์ แสงจัน
ชื่อผู้แต่งทองจันทร์ แสงจัน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2501.
เลขเรียกPL4204 ท19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนลำเดินดงสุภาพสลับเพลง / โดย น้อย ผิวผันและทองทิพย์ วัณโชติ
ชื่อผู้แต่งน้อย ผิวผัน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2504.
เลขเรียกPL4204 น19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลอนลำเต้ยเกี้ยว / พิมพ์ หนองสุธรรม
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ หนองสุธรรม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2497.
เลขเรียกPL4204 พ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ปู่สอนหลาน หลานสอนปู่ / พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจนฺโท (จันทร์).
ชื่อผู้แต่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจนฺโท (จันทร์).
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, 2527.
เลขเรียกGR312 พ52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ผาแดงนางไอ่ / อิศเรศ ดลเพ็ญ
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ดลเพ็ญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกPL4209 อ757,895.911 อ38ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง / ศรยุทธ กิจพจน์.
ชื่อผู้แต่งศรยุทธ กิจพจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา , 2546.
เลขเรียกPL4221 ว242 2562,690 ศ-ก 2546 ฉ.1-2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์วรรณกรรมคำสอนอีสานโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / วิทยานิพนธ์ ของ ประม...
ชื่อผู้แต่งประมวล พิมพ์เสน
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 398.2 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน : เมืองอุดรธานี ช...
ชื่อผู้แต่งอาภัสรา จันทรเสนา
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกส 495.9107 อ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคอีสาน / กู้เกียรติ มานพ ; อุ้มชู ทีม, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งกู้เกียรติ มานพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีดีคิดส์, [2556]
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก741,793 ก741ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง / สิริชญา คอนกรีต.
ชื่อผู้แต่งสิริชญา คอนกรีต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPL4208.9.ต3 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา