Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาญจนสังฆปิตรานุสรณ์ / อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์สยามปริทัศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียกDS589.ก5 ก66,959.3 ก423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์พญากงพญาภาณ / เทพ สุนทรศารทูล.
ชื่อผู้แต่งเทพ สุนทรศารทูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, 2537.
เลขเรียกPL4209.1.ท72 ก64,895.911 ท596ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม ท 40207 วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม...
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ คุ้มบ้าน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB1629.5.ท9 ส645
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม ท 40202 วรรณกรรมท้องถิ่นเขตทวีว...
ชื่อผู้แต่งเยาวนาฎ วรรณศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLB1617.ท9 ย75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม รายวิชา ท 40201 วรรณกรรมท้องถิ่นในเขตพื...
ชื่อผู้แต่งปราณีต เจ้ยทองศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกLB1628 ป465
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชา ท 41202 วรรณกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสาคร / โดย ภารดี มีเจริญ.
ชื่อผู้แต่งภารดี มีเจริญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB1629.5.ท9 ภ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมข้อมูลภาคสนามวรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี / โดย กันยรัตน์ สมิตะพินทุ และ ผ่องศร...
ชื่อผู้แต่งกันยรัตน์ สมิตะพินทุ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
เลขเรียกGR312 ก59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง / สิริชญา คอนกรีต.
ชื่อผู้แต่งสิริชญา คอนกรีต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกPL4208.9.ต3 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตกของไทย / คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยฯ, 2528.
เลขเรียกGR312 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณกรรมแนววัฒนธรรมประชานิยมเรื่องสังข์ทองฉบับต่าง ๆ / โดย รัชรินทร์ อุดเมืองคำ.
ชื่อผู้แต่งรัชรินทร์ อุดเมืองคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกGR312 ร62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบโวหารในเพลงพื้นบ้าน / โดย อนงค์นาฏ เจือจันอัด และมาโนชญ์ ผลทวี.
ชื่อผู้แต่งอนงค์นาฏ เจือจันอัด.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
เลขเรียกM1825.ท9 อ32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเวสสันดรชาดกฉบับท้องถิ่นภาคใต้ / โดย ปิยะนารถ โภคามาศ.
ชื่อผู้แต่งปิยะนารถ โภคามาศ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกBQ1470.ว7 ป64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรวบรวมนิทานและเพลงพื้นบ้าน ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / โดย ชฎารัตน์ สุนทรธร...
ชื่อผู้แต่งชฎารัตน์ สุนทรธรรม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
เลขเรียกGN635.ท9 ช24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้าน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง และตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหว...
ชื่อผู้แต่งเกื้อกมล พฤกษประมูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, [25--?].
เลขเรียกGR312 ก85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำซอสะล้อปินวรรณศิลป์แผ่นดินล้านนา / ลำดวน สุวรรณภูคำ
ชื่อผู้แต่งลำดวน สุวรรณภูคำ
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
เลขเรียกML541.T5 ล333ก 2558,781.62 ล214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา