Found: 1,577  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คติชนสร้างสรรค์" : บทสังเคราะห์และทฤษฎี / ศิราพร ณ ถลาง text
ชื่อผู้แต่งศิราพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559
เลขเรียกGR312 .ศ64 2559,398.2 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Pr...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกGR312 .ป463 2523
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วรรณกรรมท้องถิ่น : อีสาน-ล้านช้าง" / จารุวรรณ ธรรมวัตร.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ธรรมวัตร.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2548?].
เลขเรียก398.2 จ337ว 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตรา" วรรณกรรมพยากรณ์ชีวิต จากจังหวัดนครศรีธรรมราช / จรูญ ตันสูงเนิน
ชื่อผู้แต่งจรูญ ตันสูงเนิน
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียก398.2613 จ 095 ศ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สวัสดิรักษาและสุภาษิต" วรรณกรรมท้องถิ่นจากตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ / กิ่งแก้ว เพ็ช...
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว เพ็ชรราช
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์, [2531?].
เลขเรียก398.2041 ก 711 ล 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) บรรณานุกรมคติชนวิทยาและวรรคดีท้องถิ่น / รวบรวมโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 [2000]
เลขเรียกZ5983.F17 ร399 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ตัวละครเด่นจากสุดยอดวรรณคดีและนิทานพื้นบ้าน : พร้อมคำศัพท์ 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น) เวณิกา เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุ้มค่า, 2537
เลขเรียก398.209593 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[งาน]มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 9-15 พฤศจิกายน 2540 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / สำนักงานคณะก...
ชื่อผู้แต่ง[งาน]มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ (ครั้งที่ 12 : 2540 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541.
เลขเรียก394.6 ง319ง 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTai Khoeun literature / Anatole-Roger Peltier = La litterature Tai Khoeun / Anatole Roger Beltier =...
ชื่อผู้แต่งPeltier, Anatole-roger.
พิมพลักษณ์Bangkok : Duang Kamol Book House, 1987.
เลขเรียกPL4221 ป828,398.22 P393T
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพระเจ้าน่านตำนานพระเจ้าไห้
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, [25--]
เลขเรียก398.355 ช762ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกถาสริตสาคร กถาบิฐ และกถามุข / โดย เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์เอกสารเนื่องในวาระครบ 100 ปี พระยาอนุมานราชธน, 2534.
เลขเรียกPL4221 อ197ก ล.1 2534,398.2 อ15ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนกนคร / กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ์ กรมหมื่น
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2510.
เลขเรียกPL4202 พ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกนกนคร / น.ม.ส. ; เอื้อยนาง, เรียบเรียง ; ประเวศน์ หนูจีน, ภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งพิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น, 2419-2488
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2557
เลขเรียกPZ90.T5 พ63ก32 2557,895.911 พ672ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายเจ้าปัญญาและนานานิทานแสนสนุก [Text] มานพ แก้วสนิท
ชื่อผู้แต่งมานพ แก้วสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2555
เลขเรียกPZ90.T5 ม443,027.6251 ม224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนจินตภาพในวรรณกรรมร้อยกรองอีสาน / รำเพย ไชยสินธุ์
ชื่อผู้แต่งรำเพย ไชยสินธุ์
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกPL4200.A64 ร464ก 2527,895.911 ร 644 ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา