Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระวรวงศ์" วรรณกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Phra Voravong of Suratthani Pr...
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกGR312 .ป463 2523
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่อง หนังสือหลักไชย ฉบับตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ...
ชื่อผู้แต่งคำนวณ นวลสนอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541
เลขเรียกGR312.2.S97 ค63 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่องหนังสือหลักไชย : ฉบับตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุ...
ชื่อผู้แต่งคำนวณ นวลสนอง.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541.
เลขเรียก398.355 ค357ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศชื่น / ชื่น เกื้อสกุล
ชื่อผู้แต่งชื่น เกื้อสกุล
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2524
เลขเรียก398.2 ช315น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจเบื้องต้นทรัพยากรทางวัฒนธรรม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี / สบาย ไสยรินทร์...[และ...
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2531
เลขเรียก959.395 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่องพระมหาชาดกคำกาพย์ / ณัฐา วิพลชัย.
ชื่อผู้แต่งณัฐา วิพลชัย.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2539.
เลขเรียก495.912 ณ64ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมทักษิณ วรรณกรรมคัดสรร / [ชวน เพชรแก้ว, หัวหน้าโครงการ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, [2547?].
เลขเรียก895.91 ว242(1) 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นตามแนวลำน้ำตาปี / ชวน เพชรแก้ว ... [และคนอื่น].
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, [2550?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ : สถานภาพการศึกษาและแหล่งสืบค้น / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรร...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540.
เลขเรียกZ3238.S5 ส3 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย / วารวิชนี หวั่นหนู.
ชื่อผู้แต่งวารวิชนี หวั่นหนู.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2560.
เลขเรียก808.068 ว447ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรวงศ์ คัดจากสมุดข่อย / เขียนโดยนายนาค บ้านท่าโพธิ์
ชื่อผู้แต่งพระธรรมรัตโยดม(ก. ธรรมวร)
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2524
เลขเรียก398.2 พ17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด.../ คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกDS562 ว394,306 ว394
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดกระบี่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2542.
เลขเรียกDS589.ก3 อ65 2542,915.9304 ว113กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544.
เลขเรียกอ DS 589.ส40 ค4ว,305.09593 ว394สฎ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์วรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลกของจังหวัดสุราษฎ์ธานี = An Analysis of the Romantic tales of Su...
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ พัฒนศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.
เลขเรียกGR312.ส7 ว62 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา