Found: 171  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชีวิตนอกสายพาน" บันทึกชีวิตผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม / สง่า ลือชพัฒนพร
ชื่อผู้แต่งสง่า ลือชพัฒนพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด, 2560
เลขเรียกS494.5.S86 ส-ช 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี วนเกษตร / [บรรณาธิการ วิบูลย์ เข็มเฉลิม ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, [2538]
เลขเรียกS494.5.A45 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี วนเกษตร / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, [2537].
เลขเรียก634.99 ค123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี วนเกษตร / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา กรมการศาสนา, 2537
เลขเรียก630.2 ก463ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี วนเกษตร ; เอกสารประกอบการสัมมนา เครือข่ายชาวบ้านในสังคมวนเกษตร, 15-18 ธันวาคม 2537 ที่สวนวนเกษ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?].
เลขเรียกS494.5 .ศ62
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีวนเกษตร / [คณะองค์กรร่วมจัดการสัมมนาเครือข่ายวนเกษตร]
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายชาวบ้านในสังคมวนเกษตร (2537 : ฉะเชิงเทรา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2537.
เลขเรียกS494.5.A45 ก525ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีวนเกษตร / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ; คณะบรรณาธิการ, วิบูลย์ เข็มเฉลิม ... [และคนอื่นๆ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกS494.5.A45 ป642 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของแกนนำเกษตรกรเพื่อการพัฒนาตนเองและสวนยางพาราแบบวนเกษตร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรก...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ทองคำ
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกS494.5.A45 ผ26 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เรื่องการจัดการสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งสาระ บำรุงศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ และหน่วยวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกSB290.5.T5 ส64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบวนเกษตรในที่ราบลุ่มแม่น้ำปากพนัง / นฤมล พฤกษา.
ชื่อผู้แต่งนฤมล พฤกษา.
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539.
เลขเรียกS494.5.A45 น4ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคป่าไม้ : รายงานการวิจัย = Carbon offset in forest sector / อุษา กลิ...
ชื่อผู้แต่งอุษา กลิ่นหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 665.89 อ482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำไร่นาสวนผสม (เศรษฐกิจพอเพียง) / โดย พงษ์การเกษตร
ชื่อผู้แต่งพงษ์การเกษตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พงษ์สาส์น, 2551.
เลขเรียกS494.5.D58 พ147,630 พ147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวนเกษตรครั้งที่ 1 มิติของกระมวลการเกษตรสำหรับชุมชนในอนาคต / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ นเรศวร , 2547.
เลขเรียก630 ค - ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบป่าไม้-เกษตร / กองจัดการที่ดินป่าสงวน แห่งชาติ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [25--]
เลขเรียกS494.5.A45 .ก272
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา