Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe UDD movement and political reform discourse : the desecuritization of Thai politics within The ...
ชื่อผู้แต่งAndersen, Alan Wihlborg.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย = Discourse analysis frameworks and Thai cases / โดย อรวรรณ ปิล...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก302.23 อ421ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อความ / จันทิมา อังคพณิชกิจ
ชื่อผู้แต่งจันทิมา อังคพณิชกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียกP302.15 จ63 2561,401.41 จ285ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ : การปราศรัยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ราชประสงค์ = Critical discou...
ชื่อผู้แต่งดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิพากษ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 / วิทยานิพนธ์ ของ ประวีณา แสงเส้น
ชื่อผู้แต่งประวีณา แสงเส้น
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกวจ 495.9152 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย / วิโรจน์ สุทธิสีมา = COMMUNICATION AND DISCOURSES OF RUNNING...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ สุทธิสีมา
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ว่าด้วยชายรักชายในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2555: การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งคชาธิป พาณิชตระกูล
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ / ช...
ชื่อผู้แต่งชนกพร พัวพัฒนกุล
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสถาบันกวดวิชา / ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม = THE RELATION...
ชื่อผู้แต่งชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544...
ชื่อผู้แต่งวิสันต์ สุขวิสิทธิ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าสำหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553 /...
ชื่อผู้แต่งอุมาวัลย์ ชีช้าง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง ในการให้คำแนะนำปัญหาชีวิตรัก ในห้องศาลาประชาคม เว็บไซต์พันทิปดอทคอม : กา...
ชื่อผู้แต่งกัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพ...
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกB2430.F724 อ6ค 2555,155.2 อ63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาการประทุษร้ายทางเพศในพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทย: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ : รายงา...
ชื่อผู้แต่งศตนันต์ เปียงบุญทา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 401.41 ศ145ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วาทกรรมคำทำนายการร้อยเรียงตัวเลข : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ =...
ชื่อผู้แต่งภพ สวัสดี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกP302 .ภ33 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา