Found: 106  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA reference grammar of radiotelephony in air-ground communication / Paneeta Nitayaphorn = ไวยากรณ์อ...
ชื่อผู้แต่งPaneeta Nitayaphorn.
พิมพลักษณ์2009.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiscourse on the Khmers in contemporary Thai fiction / Narongdej Phanthaphoommee = วาทกรรมเกี่ยวกับ...
ชื่อผู้แต่งNarongdej Phanthaphoommee.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย / จิรเวทย์ รักชาติ = FOUCAULT''S SEXUAL EPISTEME ON T...
ชื่อผู้แต่งจิรเวทย์ รักชาติ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย : มุมมองหนึ่งจากนิเทศศาสตร์ = Discourse analysis frameworks an...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549
เลขเรียก401.41 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบวาทกรรมวิเคราะห์กับกรณีศึกษาไทย = Discourse analysis frameworks and Thai cases / โดย อรวรรณ ปิล...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียก302.23 อ421ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภค / ปิยรัตน์ ปั้นลี้ = Weig...
ชื่อผู้แต่งปิยรัตน์ ปั้นลี้
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกRM222.2 .ป64 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม "รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน"/ ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์ = Th...
ชื่อผู้แต่งญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างความหมายและความเป็นจริงทางสังคมในตรรกะการบริโภคในเพลงไทยลูกทุ่งยอดนิยม / พิมพ์ชญา ฟัก...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชญา ฟักเปี่ยม
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540 / สมภพ ก...
ชื่อผู้แต่งสมภพ กิ่งเงิน
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการกลบเกลื่อนในการสนทนาเรื่องเพศของคนไทย / สุนันทา คงประโคน = Hedging strategies in conversat...
ชื่อผู้แต่งสุนันทา คงประโคน
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สองประเภท / ประไพพรรณ พึ่งฉิม = Questioning strategies i...
ชื่อผู้แต่งประไพพรรณ พึ่งฉิม
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการ "ถึงลูกถึงคน" / กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน = Questioning strategi...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาใน นิตยสารสำหรับครอบครัว / สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี = The p...
ชื่อผู้แต่งสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระ...
ชื่อผู้แต่งจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางโครงเรื่องในปริจเฉทเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อมในภาษาไทย / ทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์...
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม วงศ์วิรุฬห์, 2522.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา