Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand''s healthiest workplace -AIA vitality [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ทูเดย์, [2561].
เลขเรียกRA ท94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย / พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, อัญชลี สงวนรักษ์, อดุลย์ บั...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกHD7752.55 พ718 2559,616 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นกะกับสุขภาพของคนงานที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / ธนะวัฒน์ ...
ชื่อผู้แต่งธนะวัฒน์ เจริญวนิชชากร, 2518-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบาดเจ็บ ความผิดปกติและโรคจากการทำงาน : การป้องกัน / ลักษณา เหล่าเกียรติ
ชื่อผู้แต่งลักษณา เหล่าเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกRC964 ล211 2560,WA400 ล6ก 2560,616.9803 ล62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ การเห็นด้วย และการยอมรับ มาตรการในแผนงานคุ้มครองสิทธิของประชาชนฯ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็...
ชื่อผู้แต่งบังอร ผลเนืองมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกRC607.A26 บ248,WA400 บ248ร 2541,362.1969792 บ248ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส์และการตัดสินใจปฏิบัติในการป้...
ชื่อผู้แต่งวไล กิจพงษ์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, 2538.
เลขเรียกWD308 ว355ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงการยศาสตร์เพื่อลดความล้าจากการบรรจุผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ = Ergonomics analysis to decre...
ชื่อผู้แต่งทิตยา โล้พิรุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน : กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะ...
ชื่อผู้แต่งภัทรภรณ์ ภาคการ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก613.62 ภ371ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการ : ภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร คณะแพทย์...
ชื่อผู้แต่งขวัญชีวัน บัวแดง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียก331.1193 ข17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเหมืองทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร / สมตระกูล ราศิริ...[และ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
เลขเรียกว613.62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้มิติเทคโนโลยีทางการสอน ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ด้านอาชีพของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานป...
ชื่อผู้แต่งประทุม จิรกาวสาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในระนาบหน้า-หลัง สำหรับคนงานหญิง [electronic resource] = Maximu...
ชื่อผู้แต่งนภิต อินทร์จันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์สุขภาพ สำหรับผู้ำทำงานเกี่ยวข้องกับขยะ / วรรณวดี พูลพอกสิน.
ชื่อผู้แต่งวรรณวดี พูลพอกสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2550.
เลขเรียก613 ว257ข 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ ตระกูลหูทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกHD4824.5 .T5 ส7ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการทำงาน = Fitness for work / สนธยา พรึงลำภู, สมชัย บวรกิตติ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2550.
เลขเรียกHD6957.T5 ค181 2550,WA400 ค181 2550,613.62 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา