Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ฅน ค้า ข้าว ในลุ่มน้ำโขง" = "Man, merchant and maize in mekong" / บรรณาธิการ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรม" (ครั้งที่ 1 : 2553 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกDS588.N65 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 16-18 พฤศจิกายน 2547 ห้อ.
ชื่อผู้แต่งการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (2547 : กรุงเทพฯ : ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547].
เลขเรียกHC445.ข92 ก64 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการ - Seminar ลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก = The Mekong basin : crisis - deve...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก (2549 : หนองคาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHC441 ก525ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางภูมิปัญญาและวิถีเศรษฐกิจในชุมชนสองฝั่งโขง = The diversity of indigenous knowledge and...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2541)
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อาศรมวิจัย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียก959.3407 ก482ค 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักพิมพ์ล้อล้านนา, [2558].
เลขเรียกDS 522.6 ต341 [2558],305.8 ต341 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตสังคมและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : มุมมองจากนักมานุษยวิทยาชายขอบ / สมหมาย ชินนาค Text
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556
เลขเรียกDS523.2 ส287พ 2556,306 ส287พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นที่ อำนาจ และวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนบริเวรพรมแดนกัมพูชา-ลาว ภายใต้กระแสการพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขง...
ชื่อผู้แต่งไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคประชาสังคมกับการจัดการน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 8 - 12 พฤศจิกายน 2545 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2545.
เลขเรียกHC445 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย : (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกZ5055.T5 ก473 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง"อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" งานวิจัยภายใต้โครงก...
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2553.
เลขเรียกHC441 ย152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ''ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : ศูนย์, 2551.
เลขเรียกHC441 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มน้ำโขงศึกษา (เรื่องเล่าความทรงจำ พรมแดนรัฐ และการเมืองเรื่องอุปถัมภ์) / ประจวบ จันทร์หมื่น.
ชื่อผู้แต่งประจวบ จันทร์หมื่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก959.3 ป214ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือ : การย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง, ศูนย์ผู้ย้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายผู้ย้ายถิ่นในลุ่มน้ำโขง, 2548.
เลขเรียกHB2101.A3 ห36 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / โกสุมภ์ สายจันทร์
ชื่อผู้แต่งโกสุมภ์ สายจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียกDS525.8 ก9อ 2556,327.5978 ก968อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา