Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ฅน ค้า ข้าว ในลุ่มน้ำโขง" = "Man, merchant and maize in mekong" / บรรณาธิการ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรม" (ครั้งที่ 1 : 2553 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกDS588.N65 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการ - Seminar ลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก = The Mekong basin : crisis - deve...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการลุ่มน้ำโขง : วิกฤต การพัฒนา และทางออก (2549 : หนองคาย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHC441 ก525ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้ำโขง : กรณ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา บุญมัธยะ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกDS527.9 ร375,วจ 390.9591 ร63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนสายน้ำโขง : สารคดีบันทึกประวัติศาสตร์สังคมผ่านวิถีชีวิตผู้คน / โดยศูนย์ข้อมูลอินโดจีน.
ชื่อผู้แต่งศูนย์ข้อมูลอินโดจีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโดไชน่าพับลิชชิ่ง, 2541.
เลขเรียกDS550 .ศ75 2541,959 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของความเป็นเมืองต่อพื้นที่ชามและการตอบสนองของท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาเทศบาลนค...
ชื่อผู้แต่งมณีมัย ทองอยู่
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
เลขเรียกHT361 ผ42 2556,307.74 ม134ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตสังคมและวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : มุมมองจากนักมานุษยวิทยาชายขอบ / สมหมาย ชินนาค Text
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ชินนาค
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556
เลขเรียกDS523.2 ส287พ 2556,306 ส287พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคประชาสังคมกับการจัดการน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 8 - 12 พฤศจิกายน 2545 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2545.
เลขเรียกHC445 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ (Proceedings) : ประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 (...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกHN690.8.ก8 ร542 2555 ล.1
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความ (Proceedings) : ประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2 (...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกHN690.8.ก8 ร542 2555 ล.2
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา. ครั้งที่ 2 วันที่ 16-18 พฤศจิกา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา. ครั้งที่ 2 : (2555 : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกDS527.9 ก471ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อ การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย : (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกZ5055.T5 ก473 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความและบทคัดย่อการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย. ครั้งที่ 1 : (2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกDS527.9 ก471ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ''ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : ศูนย์, 2551.
เลขเรียกHC441 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มน้ำโขงศึกษา (เรื่องเล่าความทรงจำ พรมแดนรัฐ และการเมืองเรื่องอุปถัมภ์) / ประจวบ จันทร์หมื่น.
ชื่อผู้แต่งประจวบ จันทร์หมื่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก959.3 ป214ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา