Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ฅน ค้า ข้าว ในลุ่มน้ำโขง" = "Man, merchant and maize in mekong" / บรรณาธิการ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรม" (ครั้งที่ 1 : 2553 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกDS588.N65 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง142 วัน 1,800 กม. นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก / พิน สาเสาร์.
ชื่อผู้แต่งพิน สาเสาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2551.
เลขเรียกG155.M44 พ63,915.94 พ73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt and Cultural Studies มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551
เลขเรียกDS522.6 พ444,709.5496 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสะหวันน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกDS555.6 ส642 2549,390.09594 ก456 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศิลปะการแสดงจากพิธีกรรมกินฮีตของชนเผ่าดั้งเดิมสายตระกูลมอญ-เขมรในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...
ชื่อผู้แต่งเครือจิต ศรีบุญนาค.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2550
เลขเรียก390.9593 ค277ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคิดผ่านงานวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง : รายงานการวิจัย / สุนีย์ เลี่...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกGR312 ส821,809 ส821ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในแอ่งสกลนคร ผ่านตำนานพระธาตุพนม : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งอนุชิต สิงห์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2556.
เลขเรียก915.936 อ188 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว "หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า" อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงเส้นทา...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์[นครพนม] : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553.
เลขเรียก915.93 พ184ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณลุ่มน้ำโขง : กรณ...
ชื่อผู้แต่งรัตนา บุญมัธยะ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกDS527.9 ร375,วจ 390.9591 ร63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไก่จากพิธีกรธุ์ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551
เลขเรียกDS523.2 ว577 2551,390.095936 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางภูมิปัญญาและวิถีเศรษฐกิจในชุมชนสองฝั่งโขง = The diversity of indigenous knowledge and...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2541)
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : อาศรมวิจัย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียก959.3407 ก482ค 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยเส้นทางทางเศรษฐกจ สมัยรัฐจารีต : เชียงตุง เมืองลา สามต้าว.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักพิมพ์ล้อล้านนา, [2558].
เลขเรียกDS 522.6 ต341 [2558],305.8 ต341 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานลำน้ำโขง [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล, 2545.
เลขเรียกDS522.6 ต359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมยาตรา รักษาลำน้ำโขง : คอนผีหลง : บ้านของปลา พืชพันธุ์ และผู้คนแห่งลำน้ำของ / เนื้อหา กลุ่มรักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกDS555.42 ธ44,577.64 ธ351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรชาวนาแถบลุ่มน้ำโขงผ่านสื่อพื้นบ้านและหลักสูตรท้องถิ่น : ...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2559.
เลขเรียก004.6 พ185 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา