Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกDS570.ล53 บ73 2554,305.895911 บ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี ยุทธหัตถี
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2535.
เลขเรียก915.93 ส733
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้เรื่องเล่าจากโครงเรื่องวรรณกรรมตะวันตกเพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของชาวบ...
ชื่อผู้แต่งจิรัชณา วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกDS570.ล6 จ64 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีของชาวไทยโซ่ง หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2538.
เลขเรียก305.89591 น722ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีชาวไทยโซ่ง : หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS570.ล53 น72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประชากร เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของลาวโซ่ง ในจังหวัดนครปฐม = A study of set...
ชื่อผู้แต่งนำพวัลย์ กิจรักษ์กุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.
เลขเรียกDS570.ล53 น66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมชนชาติไท / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538.
เลขเรียกDS582.5.ท9 ก64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม / ธิดา ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกTT113.ท9 ธ63,746.41 ธ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม = a study of thaisong's handicraft in nakhon pathom / ธิด...
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกNK1050 ธ6ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งเรณู เหมือนจันทร์เชย 2517-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกDS570.L36 ร73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างสังคมของลาวโซ่ง = The study of social structure of Lao Song / มยุรี วัดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งมยุรี วัดแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521.
เลขเรียกDS570.L36 ม47 2521
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชน และประเพณีเกี่ยวกับชีวิต : ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุ...
ชื่อผู้แต่งประธาน เขียวขำ
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกDS570.ล6 ป463 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนไทในอุษาคเนย์ = Tai in Southeast Asia / ธีรภาพ โลหิตกุล.
ชื่อผู้แต่งธีรภาพ โลหิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538.
เลขเรียกDS568.8 .ธ65,BQ4570.L5 ข251ช 2547,305.89591059 ธ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546
เลขเรียกGN635.ท9 ค36 2546,305.895 ส215ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา