Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม-คำตอบ : ชุด ลม ฟ้า อากาศ / วิริยะ สิริสิงห ราบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2543.
เลขเรียกQC981 ว6ห 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhy? พืชและสัตว์มีพิษ = Why? Poisonous animals & plants / Soo-Eun Jeong ; Hoe-Seok Song, ภาพ ; กัญ...
ชื่อผู้แต่งชอง, ซูอึน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกQC25 ช799ฟ 2553,WA292 ป547ป 2553,ย 580 ซ52ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : ลม ฟ้า เมฆ ฝน คนพยากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125ลฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็น = The movement of cold ais mass forecast / กรมอุตุนิยมวิทยา...
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2534.
เลขเรียกQC995.46 ส962 2534,551.55 อ815ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในรอบ 16 ปี (2530 - 2545) ของสถานีวิจัยเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ภาควิชาปฐพีศาสตร์และินุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก630.2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แผนที่อุตุนิยมวิทยาในเขตร้อน / ณรงค์ ปิยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ปิยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535.
เลขเรียก551.55 ณ17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่องปรากฎการณ์ทางลมฟ้าอากาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งมัชฌิมา เหล่าอรรคะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์ความรู้สำหรับเด็ก : จักรวาลและลมฟ้าอากาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, [2523]
เลขเรียกAE90.T3 ข528จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุนยโลกธรรมชาติ/ ลี, กวางวุง.
ชื่อผู้แต่งลี, กวางวุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น , 2551.
เลขเรียกยว ล511ต 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยโลกธรรมชาติ / ลี กวางวุง ; เขียน, นริศรา ไตรบุตร ; แปล
ชื่อผู้แต่งลี, กวาง วุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น , 2551
เลขเรียกQ163 ล511ต 2551
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติมหัศจรรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.
เลขเรียกAC158 ธ329
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับการดัดแปรอากาศและการทำฝนเทียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา, 2522.
เลขเรียก551.6
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยากาศของเรา = Our atmosphere / by Theo Loebsack ; ผู้แปลและผู้ตรวจ ขจิต บัวจิตติ, ขุนวิสิฐธาราร...
ชื่อผู้แต่งโลบแสค, ธีโอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2525.
เลขเรียกQC881 ล95 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยากาศของเรา = Our atmosphere / ธีโอ โลบแสค ; แปลโดย ขจิต บัวจิตติ, ขุนวิสิฐธารารักษ์.
ชื่อผู้แต่งโลบแสค, ธีโอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิจัยแห่งชาติ, 2515.
เลขเรียกQC881 .ล93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา