Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการประสบการณ์เตรียมความพร้อม เรื่องฤดูกาล และกลางวัน กลางคืน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / ก...
ชื่อผู้แต่งวรรณา ผลจันทร์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 525.5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเรื่องฤดูฝน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เฉลิ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมศรี ทองทับ
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกวจ 372.22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลและที่ว่างทางสถาปัตยกรรมในเชิงอุปมา = A study of architectural spa...
ชื่อผู้แต่งวิญญู เมตตานันท.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, ศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกGB5014 .ป46 2549,WA295 ป413 2549,363.34 ป413ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติของลมฟ้าอากาศ / หนังสือไทม์ไลฟ์ ประเทศไทย ; ผู้แปล วิชัย อภัยสุวรรณ, สมบัติ ภู่กาญจน์ ; บรร...
ชื่อผู้แต่งพรีซท, วินสตัน เอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น, 2546.
เลขเรียกAE71 ห144ธ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติของลมฟ้าอากาศ = Nature / [Winston S. Priest ; ผู้แปล วิชัย อภัยสุวรรณ, สมบัติ ภู่กาญจน์ ; ...
ชื่อผู้แต่งPriest, Winston S.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาเก็ทติ้งมีเดียแอสโซซิเอตส์, 2538.
เลขเรียกAE71 ห144ธ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติของลมฟ้าอากาศ = Nature / รุโณทัย มหัทธนานนท์, แปล ; จินตนา ใบกาซูยี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติรอบตัว ดลยพร ตันตินนท์ และวิชัย เตติวัฒน์ ; สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งดลยพร ตันตินนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนปริทัศน์, 2550.
เลขเรียก500
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องนักล่าเจ้าสมุทร [videorecording] ; สุนัข ; ประตูของพระราชวังต้องห้าม ; ลิง ; ฉลามขาว ; ฤดูกาล ; อุทก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องปฐพีชีวิต ตอน 10 : ผันเปลี่ยนฤดูกาล = Planet Earth : Seasonal Forests / บีบีซี [videorecording]
ชื่อผู้แต่งบีบีซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอส.ที.วีดีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ = Is Thailand threatening by climate change? / สถาบันนโยบายศึกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558.
เลขเรียกQC 981.8 .C5 ภ416 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิ่งไม้มาลีจีน : เทพประจำดอกไม้และดอกไม้ประจำฤดูกาลของจีน / [อีนเติงกั๋ว เขียน] พรพรรณ จันทโรนานนท...
ชื่อผู้แต่งอีน, เติงกั๋ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2539.
เลขเรียกGR780 .อ65 2539,635.9 พ247ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระลอกอากาศเย็นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปรรายปีและภายในฤดู...
ชื่อผู้แต่งวรุตม์ เจนจิรวัฒนา
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมฟ้าอากาศ / เรื่อง: Tom Kierein ; ภาพ: John Buxton ; ผู้แปล: กุณฑล เพ็ชรเสนา
ชื่อผู้แต่งKierein, Tom.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทนิวเจนเนอเรชันพับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียกQC981.3 .ค64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา