Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการร้านค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / สิรภ...
ชื่อผู้แต่งสิรภพ ไชยจันลา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก381.1 ส729ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำบาตร : กรณีศึกษาร้านหัตถกรรมไทยโบราณ = Management of alms bowl ...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ ภัทรเจียรพันธุ์.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งร้านค้าชุมชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง บ้านคลองน้ำลัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง : ร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2547
เลขเรียกHG4027.4 ศ46 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านหนองสระองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพยม สุ่มประดิษฐ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับบทบาทและปัจจัยการอยู่รอดของร้านค้าโชห่วยเมื่อมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาเทศบาลเมือง...
ชื่อผู้แต่งเรวดี จักรเสน
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเรือนค้าขายจากมรดกสิ่งก่อสร้างพื้นถิ่นสำหรับพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนครประวัติศาสตร์พระนครศร...
ชื่อผู้แต่งวิศิษฎ์ เพียรการค้า
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกNK1170 ว762ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับร้านค้าปลีกชุมชน [electronic resource] = Marketing strategy planning fo...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา รักษาพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวอย่างยั่งยืนของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมตามแนวคิดระบบวัดผลแบบสมดุล ใ...
ชื่อผู้แต่งปพิชญา บูระพันธ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก381.1 ป162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพเศรษฐกิจร้านชำในเขตอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / ประโยชน์ เรืองโร...
ชื่อผู้แต่งประโยชน์ เรืองโรจน์.
เลขเรียกHF5415.33 .T5 ป4ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งร้านค้าผลิตภัณฑ์จากโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดปราจีน...
ชื่อผู้แต่งจันทภา อนงคพงศ์พันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขความยั่งยืนของกลุ่มร้านค้าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบล...
ชื่อผู้แต่งเสถียร มุ่งดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อที่มีผลกระทบต่อร้านขายของชำดั้งเดิม บริเวณ ตำบลกำแพงแสน จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งชนิษฐา สุนทโรทัย.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHF5469.55.ท9 ช36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาร้านค้าชุมชนตำ...
ชื่อผู้แต่งชัยพร บุญเกียรติสกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ เวิ้งนาครเขษม / สุวพล สุวนิช, กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร
ชื่อผู้แต่งสุวพล สุวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชุมชนเวิ้งนาครเขษม, 2557.
เลขเรียกDS589.B3 ส868,307.342 ส868ณ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตลาดสามชุก = Samchuk, the Market / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2554.
เลขเรียกDS589.S91 ต199 2554,390.95931 พ63ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา