Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับร้านค้าปลีกชุมชน [electronic resource] = Marketing strategy planning fo...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา รักษาพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของร้านผู้แทนจำหน่วยเครือซีเมนต์ไทย ภาคใต้ตอนบน (จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นคร...
ชื่อผู้แต่งใจเพชร จันทรวงศ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2545.
เลขเรียกHF5686.C17 จ9ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบข้อมูลจากจุดขายพนักงานระดับผู้จัดการสาขาเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านลอจ...
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ มหาคีตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ชวัลนุช ...
ชื่อผู้แต่งชวัลนุช สินธรโสภณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกHF5469.55.ท9 ช56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (ร้านสะดวกซื้อ) ในด้านการส่งเสริมการขายของประชาชนในเข...
ชื่อผู้แต่งจุติพร คำแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับบริการที่จุดชำระเงินของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และเซเว่น อีเลฟเว่น ...
ชื่อผู้แต่งทรรศณ์ พูลสวัสดิ์, 2498-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ปตท. เ...
ชื่อผู้แต่งทรงพล คลังบุญครอง.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก381.147 ท172ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการร้านสะดวกซื้อ: กรณีศึกษาเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ ตันติอภิบาลกุล.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก381.33 ช432ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของร้านอัครภัณฑ์พาณิชย์ = Customer satisfaction towards marke...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ วงษา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 658.8 ส525ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ จังหวัดพิษณุโลก = Customer sa...
ชื่อผู้แต่งปิยะพร กุลจิตต์เจือวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 658.8343 ป3611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของสมาชิกต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำกัด / ศักดิ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ มีทิม.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก334.5 ศ322ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอในของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของร้านไทยศิริ = Customer satisfaction towards marketing mix ...
ชื่อผู้แต่งสกล หลงศิริ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.8342 ส117ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำรวจความพึงพอใจลูกค้า = Costomer satisfaction survey handbook / ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2549.
เลขเรียกHF5415.5 .ณ63 2548,658.8342 ณ342ค
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม = Factors affecting co...
ชื่อผู้แต่งปาณิชา เทพทำพันธุ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 658.8342 ป243ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการร้านค้าสหกรณ์ มช. ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชร ต๊ะชมภู
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา