Found: 112  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHollywood Model การจัดทำผลงานทางวิชาการแนวใหม่ / ถวัลย์ มาศจรัส.
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549.
เลขเรียกLB1047.3 ถ57,808.066 ถ17ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำรายงานการวิจัย ภาคนิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ : คู่มือนักศึกษา / คณะวิทยาศาส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548.
เลขเรียก808.066
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดทำผลงานทางวิชาการ ของศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห...
ชื่อผู้แต่งวิเศษ ชิณวงศ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก371.2013
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ / สุวิทย์ มูลคำ และ สุนันทา สุนทรประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อี เค บุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกLB 2832.4 ส881ก 2550,808.06637 ส47ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม : การตีพิมพ์บทความวิชาการ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2546.
เลขเรียกQ180.A1 ส67,506 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ : เขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างไรให้ได้รับอนุมัติ / โดย ...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร จวงตระกูล, 2488-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, 2550
เลขเรียกH 62 จ215 2550,001.4 จ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและการเขียนรายงานผลงานทางวิชาการสำหรับครูและผู้บริหารการศึกษา / โดย สมาน จันทะดี
ชื่อผู้แต่งสมาน จันทะดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์, 2552
เลขเรียกLB2369 ส294ก 2552,808.066 ก27 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจดบันทึกข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานทางวิชากา...
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกว ผ225ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556
เลขเรียกส.ร. 808.066 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการ/ ปรีชา ทิชินพงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ทิชินพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกT 11 ป467ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุต...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกLB2369 ก442 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย / ชไมพร กาญจนกิจสกุล.
ชื่อผู้แต่งชไมพร กาญจนกิจสกุล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : พิมพ์ถูกดอทคอม, 2558.
เลขเรียก808.06 ช185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย / โดย บุญเลิศ เลี้ยวประไพ
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ เลี้ยวประไพ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2531?]
เลขเรียกH62 บ564ก 2531?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา