Found: 460  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี.
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกLB2369 พ65 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี. [book].
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์งาม, 2552.
เลขเรียก808.066 พ771ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
ชื่อผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 พ653 2551,658.403 พ 765 ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / [คณะกรรมการจัดทำหนังสือ จรัส สว่างทัพ ... และคน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พิมพลักษณ์[บุรีรัมย์] : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์., 2550.
เลขเรียกLG395.T5.ร425บร ร425ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องC&D นวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน มิติใหม่ของการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู/ ถวัลย...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2547.
เลขเรียกLB 2369 ถ267ซ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDisruption model : การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม 3 มิติ (Quality innovation 3D) / ถวัล...
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2551.
เลขเรียกLB2839 ถ56,808.066 ถ267ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHollywood Model การจัดทำผลงานทางวิชาการแนวใหม่ / ถวัลย์ มาศจรัส.
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549.
เลขเรียกLB1047.3 ถ57,808.066 ถ17ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การจัดการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้สร้างสรรค์ / ถวัลย์ มาศจรัส
ชื่อผู้แต่งถวัลย์ มาศจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2553.
เลขเรียกLB1047.3 ถ267 2553,371.2 ถ56ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStep by step การทำผลงานทางวิชาการ : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐา...
ชื่อผู้แต่งทวีพล จูฑะพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2555.
เลขเรียกLB2369 ท214ส,808.066 ท173ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าและการเขียนรายงาน / โดย จริยา จริยานุกูล และนิตยา ผิวเหลือง
ชื่อผู้แต่งจริยา จริยานุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2542.
เลขเรียกZ665 จ167ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผล / นิศา ชูโต.
ชื่อผู้แต่งนิศา ชูโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ทส์ปอยท์, 2543.
เลขเรียกHD69.P75 น66,001.433 น38ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ / Lucinda Becker & Pam Denicolo, ชื่นชนก โควินท์ ; แปล
ชื่อผู้แต่งBecker, Lucinda M
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อำภา ดาราศรี, 2557
เลขเรียกLB2369 บ772ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร
ชื่อผู้แต่งประวีณ ณ นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2535.
เลขเรียกJF1525.R4 ป381,JQ1746.O35 ป381กท 2535,352.387 ป 424 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา