Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKidchen สูตรเด็ด รายการเด็ก : คู่มือผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก / สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ; ชิษณ์ชญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน, 2557
เลขเรียกPN1992.8.C46 ค63 2557,384.553 ช551ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขัดเกลาทางสังคมผ่านรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ประเภทรายการปกิณกะบันเทิง / ศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร์ ...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร์
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการจัดการของสถานีโทรทัศน์เพื่อตอบสนองมาตรการของรัฐในการใช้สื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ...
ชื่อผู้แต่งธิติพร ศิริภัทร, 2522.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ : โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานและรักการอ่านของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่...
ชื่อผู้แต่งสุทิติ ขัตติยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์, 2549.
เลขเรียกPN1992.55 ส727,791.45 ส779ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 6-15 มีนาคม 2527 ที่คณะนิเทศศาสต...
ชื่อผู้แต่งการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก (2527 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, 2527.
เลขเรียก791.45 ส12ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ความเป็นจริงในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ "ขบวนการไบโอแมน" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในกรุงเทพมหา...
ชื่อผู้แต่งลัดดา วิทยานุภาพยืนยง
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์การ์ตูนหุ่นคนทางโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาเด็ก / ธนิดา จันทวงษ์ = The content...
ชื่อผู้แต่งธนิดา จันทวงษ์ 2504-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก / นารากร ติยายน = A content analysis of television prog...
ชื่อผู้แต่งนารากร ติยายน 2511-
พิมพลักษณ์2536.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กจากรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก / หฤทัย อนุสสรรา...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย อนุสสรราชกิจ
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกว 155.28 ห295ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการคิดในช่วงเวลาไพร์มไทม์ / ธนาวัฒน์ วยาจุต = A study ...
ชื่อผู้แต่งธนาวัฒน์ วยาจุต
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบรายการโทรท้ศน์การศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ในกรุงเทพมหานคร / คัติยา เพชรชูช่วย = A ...
ชื่อผู้แต่งคัติยา เพชรชูช่วย 2508-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ = Creative for television program หน่วยที่ 1-5/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหา...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกPN 1992.7 ส747ก 2550,791.456 อ884กส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและประเมินความสนใจในการดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของเด็กไทย / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2521
เลขเรียก371.26 ก-ก 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อการพัฒนารายการโทรทัศน์ TK Teen / อัศรินทร์ นนทิหทัย = Particip...
ชื่อผู้แต่งอัศรินทร์ นนทิหทัย
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทรายการสำหรับเด็ก [text] / วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
ชื่อผู้แต่งวีรพงษ์ พลนิกรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558
เลขเรียกรอวิเราะห์,808.068 ว828ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา