Found: 532  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชวงศ์สยาม" / แสงเทียน ศรัทธาไทย
ชื่อผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่มฟ้าสยาม, [255-]
เลขเรียกCS1259.A2 ส961 [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ศุภสวัสดิ์ 23 สิงหาคม 2543.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลูกหลาน มจ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543.
เลขเรียกDS585 ห3 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เจ้าฟ้าและเสนาบดี / อุดม ประมวลวิทยา.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา
พิมพลักษณ์พระนคร: คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS570.5 อ44ร,923.2 อ244ร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เจ้าฟ้าและเสนาบดี / อุดม ประมวลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS570.45 .อ75,920 อ73ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.
ชื่อผู้แต่งประกิต วาทีสาธกกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 2537.
เลขเรียกQV137 ป46ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง153 พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ 5 / ว. เสนีวงศ์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งว. เสนีวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2562.
เลขเรียก929.7 ว111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง153 พระมเหสี เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 / ว. เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งว. เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, ผู้แต่ง
เลขเรียก929.7 ว111ห 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี บรมราชจักรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท B.F.I. จำกัด, [2525].
เลขเรียกDS580 ส5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 ราชันย์ : พระราชประวัติมหากษัตริย์ 29 พระองค์ทั่วโลก / วิสิษฐ เดชกุญชร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกD412.7 .ย67 2549,923.1 ย318/3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง53 พระมหากษัตริย์ไทย : ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ / ดนัย ไชยโยธา บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2543.
เลขเรียกDS577.2 .ห654 2543,923.1593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง66 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / [บรรณาธิการ : สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2548, [2005]
เลขเรียกDS578.3 ห111 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง66 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / บรรณาธิการ สุรวงศ์วัฒนศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2548.
เลขเรียกCS1254 ห25 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ลำดับสกุลเก่า ภาคที่ 1-4].
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนาการ, 2463, 2465, 2473, 2480.
เลขเรียกCS1254 ล6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[สมุดพระบรมฉายาลักษณ์] / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ชื่อผู้แต่งสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2511.
เลขเรียกDS586 .ส68 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา