Found: 604  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จงรักเกียรติยิ่งชีวิต" พลเอก พระยาเทพหัสดิน สยามพิชิตินทร์สวามิภักดิ์ อุดมศักดิ์เสนีย์พิริยะพาหะ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกDS578.32.T46 จ126,923.5593 จ126
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ราชนารี" กับการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560.
เลขเรียกLC1486.T4 ร417,379.593 ร417 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ศุภสวัสดิ์ 23 สิงหาคม 2543.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลูกหลาน มจ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัฒน : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543.
เลขเรียกDS585 ห3 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เจ้าฟ้าและเสนาบดี / อุดม ประมวลวิทยา.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทยา
พิมพลักษณ์พระนคร: คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS570.5 อ44ร,923.2 อ244ร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เจ้าฟ้าและเสนาบดี / อุดม ประมวลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกDS570.45 .อ75,920 อ73ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ / ประกิต วาทีสาธกกิจ.
ชื่อผู้แต่งประกิต วาทีสาธกกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 2537.
เลขเรียกQV137 ป46ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง153 พระมเหสี เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 / ว. เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งว. เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้แต่ง
เลขเรียก929.7 ว111ห 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก / ถุงเงิน พุทธสรณ์.
ชื่อผู้แต่งถุงเงิน พุทธสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอพี ครีเอทีฟ, 2553.
เลขเรียกCT1546 .ถ73 2553,920.0593 ถ42ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกCT1541 บ426,923.1593 บ72ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี บรมราชจักรีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท B.F.I. จำกัด, [2525].
เลขเรียกDS580 ส5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 จอมราชันของโลก : วาระฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี/ สมบัติ จำปาเงิน รวบรวมเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.
เลขเรียกD412.7 ส255,อ 923.1593 ภ74ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 ราชันย์ : พระราชประวัติมหากษัตริย์ 29 พระองค์ทั่วโลก / วิสิษฐ เดชกุญชร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกD412.7 .ย67 2549,923.1 ย318/3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปีในความทรงจำ พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา / บรรณาการ, ผู้เขียน : อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ เกษมสันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2542.
เลขเรียกDS573.3.ป84 อ75 2542,355.593092 อ863ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง66 เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ / [บรรณาธิการ : สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2548, [2005]
เลขเรียกDS578.3 ห111 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา