Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปราชญ์อีสาน" คำพูน บุญทวี / ลันนา เจริญสิทธิชัย บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โป๊ยเซียน, 2546.
เลขเรียกPL4209.ค64 ป46 2546,928.95911 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ซีไรท์ : คำให้การเรื่องรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2522-2531 / โดย นรนิต...
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531.
เลขเรียกPN171.ร66 น45 2531,อ928 น175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ซีไรท์ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2522-2531 / นรนิติ เศรษฐบุตร
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2525
เลขเรียกZ1035.A2S4 น217ส 2525,928.9591 น217ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สมาคม, 2536.
เลขเรียก809 ภ 622 ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, 2535-2536
เลขเรียก895.91309 ส162ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ : ภาษาและหนังสือ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2536.
เลขเรียกPN171.ร5 ภ6 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีนิพนธ์แม่น้ำรำลึก / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : รูปจันทร์, 2547.
เลขเรียกPL4209.1.ร77 ก53 2547,895.911ร769ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นวนิยายไทย ที่ได้รับรางวัลซีไรท์ / อาภรณ์ ชาญชัยสกุลวัตร์
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ชาญชัยสกุลวัตร์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก895.91309 อ 546 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานภาพแและบทบาทของแม่ในนวนิยาย "ลับแล, แก่งคอย" / โดย ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย.
ชื่อผู้แต่งทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกPN56.5.M67 ท63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยการพินิจวรรณกรรมนวนิยายไทยรางวัลซีไรต์ ของนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งไชยา เพชรพิมล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียกPL4204.25 ช94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ ธัญญา, 2499-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา.
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ ธัญญา, 2499-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคร, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา