Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ซีไรท์ : คำให้การเรื่องรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2522-2531 / โดย นรนิต...
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531.
เลขเรียกPN171.ร66 น45 2531,อ928 น175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, 2536.
เลขเรียก895.913 ส728
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี ซีไรต์ / สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สมาคม, 2536.
เลขเรียก809 ภ 622 ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการเขียนหนังสือวรรณกรรมซีไรต์ / ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
ชื่อผู้แต่งธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก895.913 ธ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนกับหนังสือ / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2536.
เลขเรียกPN81 ช74,801.953 ช418ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนรักหนังสือ / ธเนศ เวศร์ภาดา.
ชื่อผู้แต่งธเนศ เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คนทำหนังสือ, 2548.
เลขเรียก028.1 ธ285ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานผลงาน : นักเขียนรางวัลซีไรต์ (คนแรก - ปัจจุบัน 2554) / แสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า
ชื่อผู้แต่งแสงศรัทธา ณ ปลายฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกPL4201 ส8ต 2554,928.593 ส962ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายนิทัศน์ / อิงอร สุพันธุ์วณิช.
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกPN 3353 อ715น 2552,895.91309 อ655น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายนิทัศน์ / อิงอร สุพันธุ์วณิช
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPN3459.ท9 อ62 2558,895.913 อ715น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายนิทัศน์ / อิงอร สุพันธุ์วณิช.
ชื่อผู้แต่งอิงอร สุพันธุ์วณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกPN3459.ท9 อ62,895.91309 อ32น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิตยานิพนธ์ : รวมผลงานเขียนของอาจารย์นิตยา มาศะวิสุทธิ์ / นิตยา มาศะวิสูทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนิตยา มาศะวิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2540.
เลขเรียกPL4200.5 น66,808.887 น346น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา