Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ Set awards 2013 : the era of growth / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกHG 4523 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practices 2553 รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน : ผลการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการที่ได้รับรางวัล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553.
เลขเรียกHD62.15 บ827ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-BOOK รวมความรู้ ชุดวัฒนธรรมและบันเทิง [electronic resource] / บริษัท สยามบรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สยามโซนดอทเน็ท, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSET AWARDS 2013 : the era of growth หนึ่งทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียก332.642 ต172ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe 6th Thailand Tourism Awards 2006 / [การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549].
เลขเรียก338.4791 ซ239 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจประเมินตนเองและการปฏิบัติการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ / คณะผู้จัดทำ นพเก้า จันทร์สุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกHD62.15 .ก63 2547,158.1 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้รางวัลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เชิดชาย บันสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งเชิดชาย บันสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
เลขเรียกLB2341.T5 ช749ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการใช้เบี้ยอรรถกรควบคู่กับการชี้แนะเพื่อพัฒนาความมีวินัยของพลทหารกองประจำการ / มนตรา ป...
ชื่อผู้แต่งมนตรา ประถมภัฏ.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก355 ม149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการคล้อยตามของเด็กภายใต้เงื่อนไขการได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล/ จินตนา ก้อ...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ก้อนเพ็ชริ
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้ความหมายและที่มาของการให้รางวัลแก่ตนเองในกลุ่มชายรักชายที่ประกอบอาชีพพริตตี้ / โดย วิภากมล เอก...
ชื่อผู้แต่งวิภากมล เอกรัตนณัฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 ว63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้รางวัลแก่ตนเองของกลุ่มชายรักชาย / โดย ธนัชพร พูลพอกสิน.
ชื่อผู้แต่งธนัชพร พูลพอกสิน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHF5415.33.ท9 ธ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุหลาบบนดวงจันทร์ / ปิยะโชค ถาวรมาศ...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
เลขเรียกPZ1 ก 2561,น ก741ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนในเงา / สาคร พูลสุข
ชื่อผู้แต่งสาคร พูลสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555.
เลขเรียกPL4209.3.ส633 ค23,808.831 ส628ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สัญญาใจการเสริมสร้าง พลังอำนาจในงานเชิงจิตวิทยาและความตั้งใจคงอยู่ในองค์...
ชื่อผู้แต่งศมาภรณ์ วรพรรณโสภาค.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายจากเมืองไทย / โบตั๋น.
ชื่อผู้แต่งสุภา สิริสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542.
เลขเรียก895.913 ส46จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา