Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม" : สูจิบัตรงานประชุมวิชาการระดับชาติ ; วันที่ 24-25 ธันวาคม 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ "รัฐศาสตร์ฯ ม.ช ๕๐ปี ทำดีเพื่อสังคม" : (2557 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 320 ก275ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 เรื่อง 2 รางวัล : หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลในการประกวด...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
เลขเรียกDS586 จ216,808.84079 จ216ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2545 : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งเอกวิทย์ มณีธร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
เลขเรียก378.199 อ883ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล กิจไพศาลรัตนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประเมินหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสำนึกพลเมือง / ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ และจารุวรรณ แก้วมะโน.
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJQ1749.A15 ศ7ก 2558,323 ศ687ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมหลักสูตร "สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" / จัดโดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบ...
ชื่อผู้แต่งการอบรมหลักสูตร"สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสารนิเทศ" (2534 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกH35 ก528,300 ก528ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา กางอิ่ม
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกสรรข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2491-2525 / ปิยะธิดา ลาภเกษร
ชื่อผู้แต่งปิยะธิดา ลาภเกษร
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก378.198 ป621ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนปัญหาพิเศษหลักสูตรรัฐศาสศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะสาขาการบริหารทั่วไป / ศรุต...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543.
เลขเรียกJA69 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : วิทยาลัย, [254-]
เลขเรียกZ7161 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับการสนองตอบต่อตลาดแรงงาน / วราภรณ์ ผ่องสุวรรณ, ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ ผ่องสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.
เลขเรียก320.0711593 ว321บ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการของรัฐศาสตร์ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา / อนุสรณ์ ลิ่มมณี...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการผลิตตำราและเอกสารการสอนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกJA88 T5 อ25 2543,320.07 อ231พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย / อนุ...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงกา...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ลิ่มมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา