Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPostmodern in Japan / เขียน ไชยันต์ ไชยพร.
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2550.
เลขเรียกDS821 ช94,320.01 ช941พม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิด ดร.สมชัย / สมชัย รักวิจิตร
ชื่อผู้แต่งสมชัย รักวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปฏิญญา, 2522.
เลขเรียกJQ1741.A2 ส238ค 2522,320.9593 ส162ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดอิสระ : รวมบทความทางการเมืองระหว่างปี 2511-2516 / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2517.
เลขเรียกDS575 ช6,320 ช451ค 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานและเรื่องเล่า กำเนิดศาสนา ปฐมบทของความเชื่อและศรัทธา / ชญา ปิยะชาติ.
ชื่อผู้แต่งชญา ปิยะชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี สำนักพิมพ์, 2559.
เลขเรียกBL80.3 .ช25 2559,290 ช112ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในวรรณกรรมชุดผสมผสาน พระนิพนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ :...
ชื่อผู้แต่งวรัญภรณ์ คุณเวช
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารงานแบบบรรหาร ศึกษาแนวคิดและวิธีตัดสินใจ / โดย นิกร จำนง
ชื่อผู้แต่งนิกร จำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2543.
เลขเรียกHF5549 น541,923.2593 น31บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลที่เกิดจากการคัดเลือกกำนันตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11...
ชื่อผู้แต่งวิจารณ์ จุนทวิจิตร, 2516-
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่าทางตัน อภิสิทธิ์สู่บัลลังก์นายกฯ / สุเมธ จึงเลิศสถิตพงศ์
ชื่อผู้แต่งสุเมธ จึงเลิศสถิตพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟริสต์ พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกJQ1749 ส843ผ 2548,320.9593 ส41พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาราสาวัตถี : รวมบทวิจารณ์สังคม-การเมืองไทย / ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2516.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองเมืองไทยผ่านสวนดุสิตโพล / สุขุม เฉลยทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งสุขุม เฉลยทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกHM1236 .ส734 2553,303.38 ส72ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสยามรัฐ, 2561-
เลขเรียกZ692.N4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ = Principles and methods of political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก320.01 ส481ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมการทางการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทรวณิช.
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2517.
เลขเรียกJC11 .ช64,320.5 ช 428 อ 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา