Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 นายกรัฐมนตรีไทย ผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการปฏิวัติ-รัฐประหาร ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ในวังวนของอำนาจ...
ชื่อผู้แต่งชาดา นนทวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิบซี, 2557.
เลขเรียกDS578.3 ช6ส 2557,320.9593 ช513ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ย253,320.9593 ย322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏบวรเดช / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557
เลขเรียกDS584 บ426ก 2557,959.374 บ426ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 / จัดทำโดย สุทธิพงศ์ ชุมนุม
ชื่อผู้แต่งสุทธิพงศ์ ชุมนุม
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2557
เลขเรียก320.9593 ส773ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล.
ชื่อผู้แต่งสุชิน ตันติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกDS583 ส762 2557,320.95939 ส762ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสรัฐประหาร : จุดเปลี่ยนประเทศไทย / จิตกร บุษบา
ชื่อผู้แต่งจิตกร บุษบา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2558.
เลขเรียกJQ1745 จ234 2558,320.9593 จ434ถ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกของทูตญี่ปุ่นผู้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 : การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม / ยาสุกิ...
ชื่อผู้แต่งยาตาเบ, ยาสุกิจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกDS578 ย239บ 2557,959.3042 ย241บ 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง 2475 / ชัยธวัช...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2557.
เลขเรียกDS571 พ46 2557,352.5 พ349
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ / ภรณ์ทิพย์ มั่นคง.
ชื่อผู้แต่งภรณ์ทิพย์ มั่นคง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2562 [2019]
เลขเรียกHV9800.55 .ภ433 2562,365.6 ภ176ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมประกาศ คำสั่ง ภายใต้ยุค คสช. ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2557 - 29 มีนาคม 2559 / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, 2559
เลขเรียกJC491 ร155 2559,320.9593 ร176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียก320.9593 ร155(4) 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐประหาร พ.ศ. 2490 / สุชิน ตันติกุล
ชื่อผู้แต่งสุชิน ตันติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกDS586 .ส73 2557,320.9593 ส762ร 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐประหารยึดบัลลังก์กษัตริย์ บนแผ่นดินอยุธยา / เพลิง ภูผา
ชื่อผู้แต่งเพลิง ภูผา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, 2557.
เลขเรียกDS577 พ2577 2557,959.3023 พ922ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา