Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกJA35.5 ร361 2553,352.14 ค 218 ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัย (เล่ม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2553 : มหาสารคาม)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2554
เลขเรียกJQ 1746 .Z1 ก271ก 2553,016.329593 ก482ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ :ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" : การสัมมนาวิชาการและรวมบทความทางวิชาการเ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ภาวะท้าทายและการเปลี่ยนแปลง" :(2552 :กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2552.
เลขเรียก350 ก278น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ [computer file] : การวิจัยเพื...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,
เลขเรียกJF1358.T5 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ; วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 8 : 2559 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 2559
เลขเรียกJA88.T5 ก482 2559,ส.ร. 378 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 22-23 มีนาคม 2555 : ก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555
เลขเรียกวจ 016.00143 ก482กบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 22-23 มีนาคม 2555 มหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
เลขเรียก016.00143 ก482ก ล.2 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555
เลขเรียก016.00143
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มวิชาด้านบ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา, 2555.
เลขเรียกว658
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 22-23 มีนาคม 255...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. บัณฑิตวิทยาลัย. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ; 22-23 มีนาคม 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 016.00143 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 34 การประชุมวิชากา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ : (ครั้งที่ 3 : 2555 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
เลขเรียก016.00143 ก479ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 7 กุมภาพันธ์ 2550 รัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างพลังประชาชน (ครั้งที่ 1 : 2550 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
เลขเรียก351.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่1 7กุมภาพันธ์ 2550 รัฐประศาสนศาสตร์กับการส่งเสร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างพลังประชาชน (ครั้งที่ 1 : 2550 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
เลขเรียกก275 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา