Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน / จุลนภ ศานติพงศ์ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งจุลนภ ศานติพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกDS 524.2 จ47 2556,920.059 จ662ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกำลังแรงงานกับรายได้ประชาชาติที่แท้จริง / สุปราณี อัศดาสุข.
ชื่อผู้แต่งสุปราณี อัศดาสุข.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสด...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมฯ, [2554?].
เลขเรียกHM881 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, [2554?].
เลขเรียกHM881 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, [2554?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐชาติและชาติพันธุ์ / สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมฯ, [2554?].
เลขเรียกHM881 .ร63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐไทยกับพลวัตการก่อตัวของเส้นเขตแดนตามแนวคิดรัฐสมัยใหม่หลังเหตุการณ์ ร.ศ.112 / เสกสรร โกศรี = THAI...
ชื่อผู้แต่งเสกสรร โกศรี
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2543 / กรมบัญชี.
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชี, 2543.
เลขเรียก336.3 บ254ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานรายรับ - รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 / กรมบัญช...
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2544.
เลขเรียก336.3 บ254ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานรายรับ - รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 / กรมบัญช...
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2545.
เลขเรียก336.3 บ254ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : ฉบับทฤษฎีกับสังคม / คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยฯ, 2542.
เลขเรียกPN54 ม55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลกระทบของรายจ่ายรัฐบาล ที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ = The Impact of Governmen...
ชื่อผู้แต่งวรรณา โชคบรรดาลสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530
เลขเรียก339.4 ว267ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา