Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง289 ข่าวดัง : 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน / กองบรรณาธิการมติชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกPN4781 ส473 2550,959.3 ส473
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง74 วันแห่งพระราชจริยาวัตร ของในหลวงภูมิพลฯ / ลมูล อติพยัคฆ์.
ชื่อผู้แต่งลมูล อติพยัคฆ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., [24--?]
เลขเรียกDS586.5.ภ75 ล44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีดแผล กลัดหนอง กรองความจริง โดยผู้หญิง 6 ตุลาฯ / ชลธิรา สัตยาวัฒนา : เขียนและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, 2544.
เลขเรียกHV6485.ท9 ช45 2544,959.383 จ19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีเรื่อง ร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เรื่องราชอาณาจักรไทยในรอบ 5 ทศวรรษแห่งการครองราชย์ (2540 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียกDS586.15 .ก65 2540,959.3 ก17ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเดือนตุลามีคุณค่ากับสังคมไทยจริงหรือ / บรรณาธิการ วิไล ตระกูลสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปกรรม สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2549.
เลขเรียกDS575.35 ข35,320.9593 ข234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดี 6 ตุลาฯ / โดย กองบรรณาธิการอาทิตย์.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการอาทิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2521.
เลขเรียกDS586.2 .ก55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันเดือนตุลา / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล Text
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557
เลขเรียก320.9593 ส888ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2554 / นันทกา พลชัย, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกDS578 จ131 2554,in process
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดับเทวดา / โดย อนันต์ เสนาขันธ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิฆเณศ, 2516.
เลขเรียกDS586 .อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถึงชาวฟ้าจากข้าชาวดิน : รายละเอียดคดีประวัติศาสตร์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ / จัดพิมพ์โดย แนวร่วมนักกฎห...
ชื่อผู้แต่งแนวร่วมนักกฎหมายเพื่อประชาชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2518.
เลขเรียกJQ1748 .น83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องทางเลือกของประเทศไทย / โดย ศิริภูมิ.
ชื่อผู้แต่งศิริภูมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2562.
เลขเรียกJQ1745 ศ469 2562,320.9593 ศ468ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่9 / มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชการที่9.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชการที่9.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.ป.
เลขเรียก790 ม - น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำพระทัยจากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเขียว) / ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตามแ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2535.
เลขเรียกDS586.8 .อ66,923.1593 ศ818น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา