Found: 757  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศไทย" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 2558
เลขเรียกส.ร. 639.58 ว273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คลาร์ค-ออมราน" ระบบแบบแผนการวิจัยทางระบาดวิทยา / แปลและเรียบเรียงโดย เพ็ญศรี สุโรจน์, สุพจน์ สุโรจ...
ชื่อผู้แต่งออมราน, แอบเดล อาร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2518.
เลขเรียกWA20.5 Thai196 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หนึ่งในร้อย" ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทย นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน / ผู้เขียน, สันติสุข โสภณสิริ
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561, [2018]
เลขเรียกWA105 ส587ห 2561,926.1 ส761ส 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หยุดโลกร้อน--ระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพ" / สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2551.
เลขเรียกWA110 ก525ห ล.1-2 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หาย ตาย เจ็บ" : ภาพสะท้อนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชาชนไทย / กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
เลขเรียกHB886 ม5 no.167 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2530 - 2550 / [บรรณาธิการ ปัจฉิมา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, [2550]
เลขเรียกSF713.T5 ส743ส 2530-50
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstracts / [กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข]
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 : 2524 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2524.
เลขเรียกWA3 ก525a 2524 ค1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstracts / กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระบาดวิทยา (ครั้งที่ 1 : 2527 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2527.
เลขเรียกWA3 ก525a 2527 ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbstracts : การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 4 = 4th National Seminar on Epidemiology, 20-22 สิงห...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ (ครั้งที่ 4 : 2529 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2529.
เลขเรียกWA105 กส125 ครั้งที่ 4 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn update on infectious diseases / พรรณพิศ สุวรรณกูล, ศศิธร ลิขิตนุกูล, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ชื่อผู้แต่งพรรณพิศ สุวรรณกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกRC111 พ44 2548,WC100 อ119 2548,616.075 พ44อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn Update On Infectious Diseases V / บรรณาธิการบุญมี สถาปัตยวงศ์.
ชื่อผู้แต่งบุญมี สถาปัตยวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2541.
เลขเรียกRC111 อ549 ล.5,WC100 อ119 2541 ล.5,616.9 บ43อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClinical decision analysis และ Clinical economics / บรรณาธิการ, นลินี อัศวโภคี, อมร ลีลารัศมี
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ clinical decision analysis และ clinical economics ( 2530 : พัทยา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยระบาดวิทยาคลีนิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
เลขเรียกW74 ก475c 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClinical epidemiology / [บรรณาธิการ] กิตติ ต่อจรัส, สุธี พานิชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2554.
เลขเรียกRA 652.2.C55 ก344ค,WA950 ค174 2554,614.4 ค173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunicable Disease Control พัฒน์ สุจำนงค์ [Text]
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์ 2526
เลขเรียกRA651.A6 พ525,WC140 พ536 2526,614.4 พ525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา