Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArea selection for solid waste disposal at Changwat Songkhla / Rottana Ladachart = การเลือกพื้นที่ส...
ชื่อผู้แต่งRottana ladachart.
พิมพลักษณ์25002.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่ม ในพื้นที่...
ชื่อผู้แต่งจุรีพร สีแตงอ่อน.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียก912.593 จ795ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศถูมิศาสตร์เพื่อประเมินรายได้จากการทำประมงพื้นบ้านด้วยไซนั่ง บริเวณทะเลสาบสงขล...
ชื่อผู้แต่งนฤกานดา หนูแหลม.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก639.2 น242ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลกรณีศึกษา : อำเภอปากพะยูน จังหวัดพ...
ชื่อผู้แต่งภรัณยู ถมพลกรัง.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2551.
เลขเรียก639.68 ภ185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินผลผลิตปลาในกระชัง กรณีศึกษา : คลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวั...
ชื่อผู้แต่งเชิดชาย ศรีวงษ์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก639.31 ช749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จั...
ชื่อผู้แต่งศยามล คานสี
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549.
เลขเรียก910.285 ศ1626ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงขอ...
ชื่อผู้แต่งรุจ ศุภวิไล
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ . ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้, 2545.
เลขเรียกSD657.T5 ร651,333.7517 ร651ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระยะไกลและระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาพื้นที่หินปูนที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายขอ...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2543.
เลขเรียกQE471.15.L5 ป4ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพร้อมอุทกภัยในจำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา / วรุ...
ชื่อผู้แต่งวรุตม์ นาฑี.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก363.3493 ว247ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการตั้งสถานบันเทิงพื้นที่ตำบลเขา...
ชื่อผู้แต่งจันทร์จิรา สารสำเร็จ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียก725.7 จ261ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนาระบบประปา : กรณีศึกษาอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ...
ชื่อผู้แต่งเดชา จันทร์งาม
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียก363.61 ด522ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเขตพื้นที่น้ำท่วมในภาคใต้ฝั่งตะ...
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
เลขเรียกGB568.72 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน บริเวณทะเลสา...
ชื่อผู้แต่งภรัณยู ถมพลกรัง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2556.
เลขเรียกSH332.2.T5 ภ185
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงแนวทางการแก้ปัญหาอุทกภัยร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้...
ชื่อผู้แต่งศุภการ สิริไพศาล.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก363.3493 ศ826ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา