Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล กรณีศึกษา : อำเภอปากพะยูน จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งภรัณยู ถมพลกรัง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง, 2551.
เลขเรียกSH380.62.T5 ภ185ก 2551,639.580285 ภ185ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลกรณีศึกษา : อำเภอปากพะยูน จังหวัดพ...
ชื่อผู้แต่งภรัณยู ถมพลกรัง.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง, 2551.
เลขเรียก639.68 ภ185ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยการเกิดน้ำท่วมเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแนวทางป้อ...
ชื่อผู้แต่งนาถนเรศ อาคาสุวรรณ
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก551.489 น 521 ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่จังหวัดพัทลุง / กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, : [25--]-
เลขเรียก333.72 ฐ199พท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ /...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีโอ พ้อยท์, 2557.
เลขเรียกG155.T5 ป356,910.285 ป356ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ชุดที่ 2 / ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่...
ชื่อผู้แต่งฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมลุมแม่น้ำทะเลสาบสงขลา.
พิมพลักษณ์สงขลา : ลิมบราเดอร์สการพิมพ์ , 2537.
เลขเรียกอG 2376 ฝ29ส,333.9163 ส017ส 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา