Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน : กรณีศึกษาบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ และบริเวณปากแม่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [25- -].
เลขเรียกG70.2 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553
เลขเรียกวจ 363.349 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม : กรณีศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2553, [2010]
เลขเรียกQE599.T5 ก491 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2553.
เลขเรียก912.593 ก491(2) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553.
เลขเรียกQE 599 .T5 ก27น 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2553?].
เลขเรียกQE599.T5 ก64 2553,912.593 ก592 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2553.
เลขเรียก551.307 ก491นศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษา : ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สำนัก, 2553.
เลขเรียกQE599.T5 ก491นม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนวิธีในการหาเส้นทางสั้นที่สุดจากข้อมูล GIS เครือข่ายถนน / มณฑล คงอินทร์.
ชื่อผู้แต่งมณฑล คงอินทร์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกG70.212 ม3ก 2547,912 ม122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการจัดการอ่าวบ้านดอน และเกาะนอกชายฝั่ง : การวิเคราะห์และวินิจฉัยระบบชายฝั่ง : รายงานฉบับสม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
เลขเรียกGB460.T5 ว4ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต้ /...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีโอ พ้อยท์, 2557.
เลขเรียกG155.T5 ป356,910.285 ป356ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง / อารยา เซ็นเชาวนิช.
ชื่อผู้แต่งอารยา เซ็นเชาวนิช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชากรจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552.
เลขเรียกG70.215.T5 อ6ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบค้นหาสถานที่โดยใช้โทรศัพท์มือถือ = Mobile search place system / ธนกร สิปปทัต.
ชื่อผู้แต่งธนกร สิปปทัต.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกG70.2 ธ3ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบนำเสนอข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมรหัสเปิด กรณีศึกษา : ข้อมูลสารสนเทศภู...
ชื่อผู้แต่งมลวดี คำเอก.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2548.
เลขเรียกG70.212 ม4ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศทรัพยากรจังหวัดพิจิตร : โครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยระบบสารสนเทศภ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2539.
เลขเรียกGE160.ท9 ก458
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา