Found: 223  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / [บรรณาธิการ ขรรค์ชัย คงเสน่ห์, ศิริวรรณ อนันต์โท, สมถวิล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLB1044.87 ร399,371.33467 ร399 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอนิทานประกอบสุภาษิตด้วยมัลติมีเดีย [electronic resource] = Presentation of proverb's fables ...
ชื่อผู้แต่งจิตราภา คนฉลาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สื่อประสมเพื่อเสริมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธ...
ชื่อผู้แต่งสุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกZA3075 ส784 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา = Multimedia production and presentation for education /...
ชื่อผู้แต่งคมกริช ทองนาค.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียก006.7 ค161ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมี...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ บึงสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547.
เลขเรียกวจ QD40 ป377,371.1 ป1711ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้คำถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมี...
ชื่อผู้แต่งเกียรติพร สินพิบูลย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1047.5 ก84 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการฟัง และการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัล...
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ พันธ์เพิ่มพูลกูล.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก373.165 ช358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิธีการเดินสายไฟฟ้าแ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ โตมั่น
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกTK3202 ณ339ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสมเรื่องเรโซเนเตอร์ สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานและตัวแบ่งกำลังสำหรับการศึกษาระ...
ชื่อผู้แต่งสุปัญญา สิงห์กรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสมเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภิรมย์เมือง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB1028.55 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการแบบมัลติมีเดีย เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่อง...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิพร แท่นพิทักษ์
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียก004.6078567 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทอ่านมัลติมีเดียโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประ...
ชื่อผู้แต่งเต็มนภา รุ่งวิริยะวงศ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB1047.5 ต74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมระบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้ระบบเมล์ Lotus Notes [electronic r...
ชื่อผู้แต่งปวีณา ศิวายพราหมณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา หลักการเขียนโปรแกรม บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา [electronic r...
ชื่อผู้แต่งปรียานุช บรรจงการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง กำเนิดสัตว์โลก / ...
ชื่อผู้แต่งสาธุตา เลื่อมใส.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก371.334 ส284ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา