Found: 429  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCIO และการบริหารข้อมูล / ปัญญา เปรมปรีดิ์.
ชื่อผู้แต่งปัญญา เปรมปรีดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : SUM System, 2543.
เลขเรียกT58.6 .ป626 2543,658.00952 ป524ซ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems control and audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
ชื่อผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกT58.64 น578,658.4038 น578ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ = Database management for spatial analysis / ดรุณวร...
ชื่อผู้แต่งดรุณวรรณ กำธรเกียรติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
เลขเรียกT58.6 ด-ก 2556,519.5 ด47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบข้อมูล = management information system / สุมาลี เมืองไพศาล.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี เมืองไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531.
เลขเรียกT58.64 ส842 2531,658.4038 ส842ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Information system management / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
เลขเรียกZ678 ก446 ล.1-2 2552-53,025 ส481ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา = Information systems management / พัฒนินทร์ ศุขโร...
ชื่อผู้แต่งพัฒนินทร์ ศุขโรจน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก025.5 พ113ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศ = Information systems management : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / พัฒนินทร์ ศุขโร...
ชื่อผู้แต่งพัฒนินทร์ ศุขโรจน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 025.5 พ113ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management information systems / ...
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ตรีรัตนวิกรานต์.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2553
เลขเรียก658.403 ธ15ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น / ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549.
เลขเรียกZ665 .ช63 2549,658.4038 ช112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Comparative management / cross-cultural management...
ชื่อผู้แต่งสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกHD37.ท9 ส423,WO200 ต367 2559,306 ส237ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย = Political information research center รายงานการวิจัย / โ...
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยข้อมูลทางการเมืองไทย, 2541.
เลขเรียกZA3159.T5 ร451 2538,352.13072 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลวัสดุ-ครุภัณฑ์และลงทะเบียนพัสดุในระบบ MIS (management information system) ของมหาวิท...
ชื่อผู้แต่งศุภรา คูคู่สมุทร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2554.
เลขเรียกJF1525.A8 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลา / เทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งเทียนชัย ธาราวัชรศาสตร์
พิมพลักษณ์2543
เลขเรียกT58.6 ท83 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา