Found: 391  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กฎหมายปริทรรศน์" ใน "วารสารอัยการ" และอื่นๆ / คณิต ณ นคร
ชื่อผู้แต่งคณิต ณ นคร ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT68 .ค36 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วนิดา" วิชชาภรณ์ : วารสารวิชาการฉบับพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / วนิดา...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
เลขเรียก495.91008 ว171 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วนิดา" วิชชาภรณ์ : วารสารวิชาการฉบับพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / วนิดา...
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
เลขเรียก495.91008 ว171 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทย"ร่วมสมัยความเป็นไปในบริบททางวัฒนธรรม / ประวิทย์ เขมะสุนันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS561 ท931 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง02:41 สาระศาสตร์สถาปัตย์ : วารสารวิชาการภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2 / [คณะผู้จัดทำ บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกNA2500 ส677 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ชาตกาลของ แอร์ เฌ ผู้เนรมิตวีรบุรุษผู้สื่อข่าวแตงแตง / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งเจษฎา ทองรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชนชุมชน , 2550
เลขเรียกAC159 จ583ห 2550,089.9591 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ไอเดียรอบตัว / โดย ผู้อ่านวารสารรู้รอบตัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช. เอ็น การพิมพ์, 2534.
เลขเรียกAC158 ผ749อ 2534,001 ผ419ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี สยามรัฐ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ)
เลขเรียกPN5449.ท9 ส647 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 เรื่องน่ารู้ ระบบท่อ-ระบายอากาศ-ทำความร้อน : รวมบทความจากวารสารเทคนิค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2548.
เลขเรียกTJ415 ค753 2548,620.1 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 Kwanruen / เรื่อง พนิดา ชอบวณิชชา ; เรียบเรียง ชุติมา ศรีทอง.
ชื่อผู้แต่งพนิดา ชอบวณิชชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2552.
เลขเรียกPN4734 .พ36 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ชีวิตในขวัญเรือน / เรื่อง, พนิดา ชอบวณิชชา ; เรียบเรียง ชุติมา ศรีทอง.
ชื่อผู้แต่งพนิดา ชอบวณิชชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : a book, [2551]
เลขเรียกZ692.S5 พ153 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง46 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล : รวบรวมบทความ ทางด้าน เครื่องกล จากวารสารเทคนิค ชุดที่ 5.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียกTJ7 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้ เทคนิคไฟฟ้า : รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 3
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มแอนด์อี, ม.ป.ป.
เลขเรียก621.3 ส235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า : รวบรวมบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 3.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2535.
เลขเรียกTK454 .ส64 2535,621.3 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา