Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"1 ปีที่มุ่งมั่น ทุ่มเท รัฐบาลพัฒนาให้ไทย ก้าวหน้า ทันสมัย และมั่นคง" / สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555.
เลขเรียกJQ1745.A55P64 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน / วิววัฒนา ไทยสม
ชื่อผู้แต่งวิววัฒนา ไทยสม
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2556.
เลขเรียกDS578.3 ว741น 2556,352.23 ว741ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง203 วัน ชัตดาวน์ ''ยิ่งลักษณ์'' เปิดศักราช คสช. / กองบรรณาธิการมติชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกJQ1745 ส473 2557,320.9593 ส473/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 หญิงแกร่ง แห่งความเป็นผู้นำ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกHQ 1236.5 .T5 ถ15 2555,923.2593 ถ192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 แสนยานุภาพ กองกำลัง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม่ทัพหญิงแห่งเพื่อไทย / โดย กองบรรณาธิการ ; บรรหาร ทิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกJQ1745 ส2257 2554,923.2593 ส648
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 เซียนธุรกิจโทรศัพท์ / วิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
ชื่อผู้แต่งวิจักษณ์ วรบัณฑิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2547.
เลขเรียก923.8
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe idol women ถอดรหัส 4 "นักธุรกิจหญิงเก่ง" / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2554
เลขเรียกHD 60 ถ15ด 2554,338.92 ถ192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลการเมือง เกมอำนาจ ยุคไพร่ผงาด อำมาตย์ซ่อนเล็บ / ทีมข่าวการเมืองมติชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกJQ1749.A15 ก285 2555,320.9593 ก285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัต...
ชื่อผู้แต่งธัญวรัตน์ แจ่มใส.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก338.17318 ธ469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองไทยร่วมสมัย / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.
เลขเรียกJQ1745 .บ63 2560,320.9593 บ259ก 2560
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเหนือดวง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย / เรียบเรียงโดย หมอหน่อย. [text]
ชื่อผู้แต่งหมอหน่อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2554?].
เลขเรียกDS578.32.ย265 ห177ค 2554,923.2593 ห16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เล่ม1) / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐม...
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักโฆษก.
พิมพลักษณ์กรุังเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555.
เลขเรียก808.85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ... / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.
เลขเรียกJQ1745.A55 ค352,801.955 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา