Found: 734  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เริ่มต้น--ชีวิตสดใส" คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียก372.1784 ก 522 ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2549.
เลขเรียก362.29 ค123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 แห่งความภูมิใจ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด = 40 Years of dignity and determination great efforts ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559
เลขเรียกJQ1746.Z3นร ส-ส 2559,ส.ร. 362.293 ย443ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-drugs cartoon contest : เยาวชนรวมพลังร่วมหยุดยั้งยาเสพติด / สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2552?].
เลขเรียก362.29 อ947 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-drugs cartoon contest : เยาวชนรวมพลังร่วมหยุดยั้งยาเสพติด / หัวหน้าโครงการ สุดใจ พรหมเกิด ; ค...
ชื่อผู้แต่งสุดใจ พรหมเกิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ; สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2551.
เลขเรียกย ส766อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnti-drugs cartoon contest เยาวชนรวมพลังร่วมหยุดยั้งยาเสพติด / หัวหน้าโครงการ สุดใจ พรหมเกิด
ชื่อผู้แต่งสุดใจ พรหมเกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, 2551.
เลขเรียกHV5801 ส766a 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo be number one / กรมสุขภาพจิต.
ชื่อผู้แต่งกรมสุขภาพจิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, [2546].
เลขเรียกHV5824.Y68 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo be number one : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, [254-]
เลขเรียกHV5840.T5 ท561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo be number one : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, [2547?]
เลขเรียก363.45 ท589
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo Be Number one : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริว...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540-2548]
เลขเรียกHV5840.T5 ท561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo be number one : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวั...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : กรม, 2546?]
เลขเรียกHV5840.T5 ท589 2546?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo be number one = โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริว...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, [254-]
เลขเรียกHV5840 T5 ท827
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo Be Number one โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒน...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียก362.293 ส41ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTo be number one โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์, 2557
เลขเรียกส.ร. 362.293 ท41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาช...
ชื่อผู้แต่งศศิพันธุ์ ไตรทาน 2520-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา