Found: 94  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียกHV6251 ว486,364.36 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในสถานศึกษา / พงศ์พัฒน์ ฉาญาพันธุ์และ กองกำกับการส...
ชื่อผู้แต่งพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์
พิมพลักษณ์กรถงเทพฯ : สำนักงานโครงการโรงเรียนสีขาว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียกHV5840 พ131ก 2543,371.78 พ131ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2551.
เลขเรียกHV 8073 ส282ก 2551,344.044 ส168ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติดพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 / โดย สมศักดิ์ เอี่...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2556.
เลขเรียก345.05 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด ศึกษาในกรณีการปราบปรามผู้กระทำความผิดยาเสพติดรายสำคัญ / นิติรัฐ พัสกรพิน...
ชื่อผู้แต่งนิติรัฐ พัสกรพินิจ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการด้านการเยี่ยมญาติแก่ผู้ต้องขัง : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย, สุทัสส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมราชทัณฑ์, 2556.
เลขเรียกHV8884 ก494 2556,365.66 ก494 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐม / กิตติคุณ บัวรุ่ง = Accep...
ชื่อผู้แต่งกิตติคุณ บัวรุ่ง
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ลักษณะผู้ต้องหาและการวางแผนการจับกุมคดียาเสพติดโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล = Characteristi...
ชื่อผู้แต่งเทวิกา จันทอง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก006.312 ท649ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการประกอบอาชญากรรมค้ายาเสพติดก่อนถูกดำเนินคดีของผู้ต้องโทษ / พิทยา พื้นผา.
ชื่อผู้แต่งพิทยา พื้นผา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเอกสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.
เลขเรียกHV6155 พ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความร่วมมือของประชาชนต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบาง...
ชื่อผู้แต่งธีระชัย มานิพพาน.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก363.45 ธ663ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด : รายงานการวิจัย / จำเนียร ชุณหโสภาค...
ชื่อผู้แต่งจำเนียร ชุณหโสภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกHV5808 ร225 2551,364.3 จ356ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งมอบยาเสพติดภายใต้การควบคุมในระดับระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย / ธีรพล สงเคราะห์...
ชื่อผู้แต่งธีรพล สงเคราะห์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเฝ้าระวังผู้ต้องขังคดียาเสพติดมิให้กระทำผิดซ้ำ : โครงการวิจัย = Re-offending preventive surveill...
ชื่อผู้แต่งเดชา สังขวรรณ.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียก364.3 ด842ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา