Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เกษม พินิจดุลอัฎ / [พนิดา กาญจนภี และ เกียรติพงศ์ กาญจนภี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกQV766 ป629 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เกษม พินิจดุลอัฎ / [พนิดา กาญจนภี และ เกียรติพงศ์ กาญจนภี].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกQV766 ป629 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrug guru ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ ผู้แต่ง
เลขเรียก615.1 ด154ด 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrug guru ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561.
เลขเรียกQV735 .ด522 2561,615.1 ด172ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยและฉุกเฉิน / เจียมจิต แสงสุวรรณ, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ
ชื่อผู้แต่งเจียมจิต แสงสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
เลขเรียกRC86.7 จ786,616.024 จ 936 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณจันทลีลาทางคลินิค / ธนกร วิเวก
ชื่อผู้แต่งธนกร วิเวก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องยาสามัญประจำบ้าน วิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที...
ชื่อผู้แต่งพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความนิยมของประชาชนในการใช้ยาไทยและยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณในเขตจังหวัดนครปฐม / ระพีพรรณ ฉลอ...
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ ฉลองสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, [2539].
เลขเรียกRM666.H33 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียกใช้ยาสามัญประจำบ้านในกลุ่มยาน้ำลดกรดของผู้ซื้อยาจากสถานปฏิ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ อ้นหอม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาฤทธิ์ลดไข้แก้ปวดและความเป็นพิษของยาเบญจโลกวิเชียรในสัตว์ทดลอง / อำภา คนซื่อ
ชื่อผู้แต่งอำภา คนซื่อ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน สำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นอย่างสิ้นเชิง = Study and d...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎาภรณ์ รุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกสพ 180357 ก279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / วาทินี สุขมาก.
ชื่อผู้แต่งวาทินี สุขมาก
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซ็ต, 2560
เลขเรียก616.89 ว2435ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาที่อยู่ประจำบ้าน ของประชาชนในเขตอำเภอกระนาน จังหวัดขอนแก่น ยศพงศ์สิทธิ์ แก่นจันทร์ Text
ชื่อผู้แต่งยศพงศ์สิทธิ์ แก่นจันทร์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก615.1 ย154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาที่อยู่ประจำบ้านของประชาชนในเขตอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น / ยศพงศ์สิทธิ์ แก่นจันทร์
ชื่อผู้แต่งยศพงศ์สิทธิ์ แก่นจันทร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับประชาชน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ประเวศ วะสี ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2529.
เลขเรียกRA615 ค695 2529,WA4 ค695 2529,614 ค695 2529
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา