Found: 316  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เศรษฐีใหม่สวนยาง" : การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง = "New ruber pla...
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกว 633.8952 ท172ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบของการเพาะปลูกยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
ชื่อผู้แต่งประกาศิต ราชบุตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2552]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ทรงชัย ไล้บางยาง Text
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ไล้บางยาง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก633.89 ท133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย / ทรงชัย ไล้บางยาง
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ไล้บางยาง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดเขตปลูกยางในภาคใต้ของประเทศไทยโดยอาศัยวิธี การประเมินศักยภาพที่ดิน ควบคู่กับการสำรวจข้อมูลระ...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ ด่านสกุลผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยยางสุราษฏร์ธานี, 2542
เลขเรียกSB290.5.T5 ส73 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย = Rubber production management by far...
ชื่อผู้แต่งอิสรพงษ์ วิชัยศร, 2532-
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม / ดิลก แสวงแก้ว
ชื่อผู้แต่งดิลก แสวงแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เรื่องการจัดการสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งสาระ บำรุงศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ และหน่วยวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกSB290.5.T5 ส64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เรื่องการเพาะปลูกยางพาราและการแปรรูปเบื้องต้นโดยใช้ระบบจัดการเนื้อหาตามโครงสร้างออนโ...
ชื่อผู้แต่งภิธรา พรหมบุญ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกS494.5.I5 ภ524ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี = Management of para rubber production ...
ชื่อผู้แต่งภาวดี สิทธิ์ประเสริฐ, 2525-
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดมหาสารคาม = The management in problem of rubber crowe...
ชื่อผู้แต่งนุชนาถ มีนาสันติรักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก633.89 น425ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดจำแนกเชื้อสาเหตุโรคที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
ชื่อผู้แต่งมารีนา หารง
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียก633.8952 ม2735ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสำคัญยางพาราก่อนเปิดกรีด / สายใจ สุชาติกูล...
ชื่อผู้แต่งสายใจ สุชาติกูล.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกSB291.H4 ส6ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลยางเล็ก -- ยางใหญ่และการเพิ่มผลผลิตยางพารา [text] / พรพนา รักษ์วารี ; บรรณาธิการ พัฒนา รักษ์...
ชื่อผู้แต่งพรพนา รักษ์วารี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพัฒนาอาชีพการเกษตร (สพอ.), 2560
เลขเรียกSB291.H4 พ43,633.8952 พ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา