Found: 242  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เศรษฐีใหม่สวนยาง" : การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีพของครัวเรือนชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง = "New ruber pla...
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ทองปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกว 633.8952 ท172ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : บทความวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
พิมพลักษณ์[ปัตตานี] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ, 2536.
เลขเรียกS523 ม56,607.593 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการเปรียบเทียบความได้เปรียบเสียเปรียบของการเพาะปลูกยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
ชื่อผู้แต่งประกาศิต ราชบุตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2552]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย ทรงชัย ไล้บางยาง Text
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ไล้บางยาง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก633.89 ท133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย / ทรงชัย ไล้บางยาง
ชื่อผู้แต่งทรงชัย ไล้บางยาง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดเขตปลูกยางในภาคใต้ของประเทศไทยโดยอาศัยวิธี การประเมินศักยภาพที่ดิน ควบคู่กับการสำรวจข้อมูลระ...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ ด่านสกุลผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยยางสุราษฏร์ธานี, 2542
เลขเรียกSB290.5.T5 ส73 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนม / ดิลก แสวงแก้ว
ชื่อผู้แต่งดิลก แสวงแก้ว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เรื่องการจัดการสวนยางพาราแบบวนเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งสาระ บำรุงศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ และหน่วยวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
เลขเรียกSB290.5.T5 ส64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เรื่องการเพาะปลูกยางพาราและการแปรรูปเบื้องต้นโดยใช้ระบบจัดการเนื้อหาตามโครงสร้างออนโ...
ชื่อผู้แต่งภิธรา พรหมบุญ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกS494.5.I5 ภ524ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสำคัญยางพาราก่อนเปิดกรีด / สายใจ สุชาติกูล...
ชื่อผู้แต่งสายใจ สุชาติกูล.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2554.
เลขเรียกSB291.H4 ส6ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนยางพารา / มานะชัย สังข์วาทิน
ชื่อผู้แต่งมานะชัย สังข์วาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษตรสยาม, 2554
เลขเรียก633.89 ม63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนยางอย่างเถ้าแก่ = Growing rubber as a professional owner / สุรศักดิ์ สุทธิสงค์.
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ สุทธิสงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.อาร์.ไอ. โกลบอล, 2549.
เลขเรียกSB291.H4 .ส74 2549,633.8952 ส854ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำรุงรักษาสวนยาง [จุลสาร] / ศูนย์วิจัยยางสงขลา
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยยางสงขลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยยางสงขลา, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณเชิงเปรียบเทียบหาพื้นที่ปลูกยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต : A COMPARATIVE ESTIMATE FOR...
ชื่อผู้แต่งเอื้อมพร แสงเรือง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียกวน 633.8592 อ319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา