Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArab Spring : การลุกฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ / จรัญ มะลูลีม
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกDS63.1 จ4อ 2557,320.9174927 จ154อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOIC องค์การมุสลิมโลกในโลกมุสลิม / จรัญ มะลูลีม.
ชื่อผู้แต่งจรัญ มะลูลีม
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สยามปริทัศน์, 2555.
เลขเรียกDS35.3 .จ46 2555,297.272 จ17อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวไทยมุสลิม = Ethnic group : Thai Muslim / เสาวนีย์ จิตต์หมวด.
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ จิตต์หมวด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสง่ารุจิระอัมพร, 2531.
เลขเรียกDS570.ม6 ส76,572.9593 ส-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ / บุญกรม ดงบังสถาน.
ชื่อผู้แต่งบุญกรม ดงบังสถาน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทออฟเซ็ทเพรส, 2548.
เลขเรียกDS578.32.ช54 บ73 2548,959.3044 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทัศนคติที่ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ของเยาวชนไทยมุสลิม ในจัง...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อินทรประวัติ
พิมพลักษณ์2528.
เลขเรียก320.9593 ช 513 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทัศนคติที่ส่งเสริมความมั่นคงของชาติของเยาวชนไทยมุสลิมในจังหว...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อินทรประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
เลขเรียกHQ799.ท9 ช62 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี, 2559
เลขเรียกBP75.22 ค 2559,297 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์ และวรรณคดีไทยและสำเภากษัตริย์สุลัยมาน (ฉบับย่อ) / ดิเรก กุลศิ...
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2517
เลขเรียก895.91 ด ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS575.5.ม7 ด59 2545,297 ด554ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / โดย ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือฯ, 2517.
เลขเรียก959.302 ด 583 ค 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / โดย ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515.
เลขเรียก959.302 ด 583 ค 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสตูล 4-6 สิงหาคม 2531.
ชื่อผู้แต่งงานวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2531 : สตูล)
พิมพลักษณ์[สตูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล, 2531?].
เลขเรียก915.93627 ง 37 ง 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดกำเนิดอิสลามภายใต้คำอธิบายของสังคมไทย = The development of writing on Islamic history in Thai so...
ชื่อผู้แต่งอามีน ลอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ๊อฟเซ็ท, 2556
เลขเรียกBP166 อ-จ 2556,297.1 อ639จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารแลใต้ : การเมืองไทยในหัวเมืองปักษ์ใต้ในอดีต กับจดหมายหลวงอุดมสมบัติ การเมืองการปกครองภาคใต้ใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2529.
เลขเรียกJQ1745 .ส22,320.9593 จ672
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา