Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกและการสกัดน้ำมันมินต์ / โดย ณรงค์ โฉมเฉลา
ชื่อผู้แต่งณรงค์ โฉมเฉลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2518.
เลขเรียกQK495.L25 ณ211ก 2518,633.82 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโรคเหี่ยวเนื่องจากเชื้อพิวซาเรียมของมินต์พันธุ์เรียวกุปิ / รัชนี ศิลาวิเศษฤทธิ์ = A study o...
ชื่อผู้แต่งรัชนี ศิลาวิเศษฤทธิ์
พิมพลักษณ์2520.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวันเกษตรเชียงใหม่ ครั้งที่ 1, 24-28 มกราคม 2518 / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะ, [25--]
เลขเรียกS557 .ช612
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาในการผลิตและช่องทางในการจำหน่ายของผลผลิตจากมินต์ / ราตรี สรรพการพาณิช = Problems in the produc...
ชื่อผู้แต่งราตรี สรรพการพาณิช
พิมพลักษณ์2522.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชอุตสาหกรรม : คู่มือการเรียนการสอน กษ 053 / กรมอาชีวศึกษา.
ชื่อผู้แต่งกรมอาชีวศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2524.
เลขเรียก633.8 อ616พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับที่ 10 การวิจัยเรื่องการกำจัดวัชพืชในไร่มินต์ I ผลการใช้ยากำจัดวัชพืช Yerba oil ต่อผลผลิตข...
ชื่อผู้แต่งทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, 2521.
เลขเรียก635.7 ท171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับมรา 12 อิทธิพลของเวลาและวิธีใส่ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตาของมินต์ I / ทรงเกียรติ วิสุทธิ์พิทักษ์...
ชื่อผู้แต่งทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย, 2521.
เลขเรียก635.7 ท171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูป / พิทยา สรวมศิริ หัวหน้าโ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา สรวมศิริ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกRS164 พ671
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัย ภาวะการผลิตและการค้ามินต์และผลิตภัณฑ์มินต์ / กองวิจัยสินค้าและการตลาด กรมเศรษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2521.
เลขเรียก338.17382
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาวิจัยภาวะการผลิตและการค้ามินต์และผลิตภัณฑ์มินต์ / ฝ่ายวิจัยสินค้าอุตสาหกรรม กองวิจั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย ; 2521.
เลขเรียกHD9019.M5 พ596
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ ชัยชาญ บุตราศ, นาย ณ เมรุวัดบางพระ ชลบุรี, 16 มีนาคม 2518.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2518.
เลขเรียก634 อ154 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายนิทัศน์ พิชิตกุล ณ เมรุวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ์, 2527.
เลขเรียก089.9591
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจการผลิตของชาวไร่มินต์ จังหวัดน่าน พ.ศ. 2517 / มาโนชญ์ ควรากุล.
ชื่อผู้แต่งมาโนชญ์ ควรากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2519.
เลขเรียกHD9019.M3 ม6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent / Mandy Aftel, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ...
ชื่อผู้แต่งอาฟเทล, แมนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ , 2560
เลขเรียกQL947 อ628ล 2560,612.86 อ629ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา