Found: 55  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN do''s and don''ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.).
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2557?].
เลขเรียกDS650.3 อ68,390.097 ส691อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLa Table ครบเครื่องเรื่องจัดเลี้ยงและมารยาทบนโต๊ะอาหาร / ระพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ [text]
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์
พิมพลักษณ์เนชั่นบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ, 2555
เลขเรียกBJ 1809 ร146ล 2555,642 ร16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอาหารเครื่องดื่ม [text] : เอกสารประกอบการสอนวิชา = Food and beverage management / กรรณิ...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2557
เลขเรียกผว 338.4764795 ก173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม / ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ชื่อผู้แต่งฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.
เลขเรียกTX945 ฉ155 2554,642.6 ฉ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม / ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ชื่อผู้แต่งฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543.
เลขเรียกTX945 ฉ155,642.5 ฉ155ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม / ฉลองศรี พิมลสมพงศ์.
ชื่อผู้แต่งฉลองศรี พิมลสมพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.
เลขเรียกTX945 ฉ155 2546,642.5 ฉ155ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการฝึกปฏิบัติงานด้านการโรงแรมเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารแบบส...
ชื่อผู้แต่งประไพ ขาวผ่อง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกLB1028.5 ป43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดงานเลี้ยง / ศรีสมร คงพันธ์
ชื่อผู้แต่งศรีสมร คงพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2532
เลขเรียก642 ศ265ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดงานเลี้ยง / ศรีสมร คงพันธ์
ชื่อผู้แต่งศรีสมร คงพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2532
เลขเรียก642 ศ265ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการต้อนรับบุคลสำคัญจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีดี มีเดีย ไกด์, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ / เรียบเรียงโดย สุชาดา พฤกษทลกุล
ชื่อผู้แต่งสุชาดา พฤกษทลกุล
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียกBJ2007.T5 ส759ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการอาหารและเครื่องดื่ม / เรียบเรียงโดย ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.
ชื่อผู้แต่งศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533.
เลขเรียกTX945 ศ65 2533,642 ศ3711ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา