Found: 189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง#ราคาของการมีลูกเมื่องานและลูกผูกอยู่บนเชือกเส้นเดียว / มนสิการ กาญจนะจิตรา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
เลขเรียกHQ674.55 ร62 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'คนดี' ของแม่ / ภัทรวดี แซ่โซว (แวร์ โซว)
ชื่อผู้แต่งภัทรวดี แซ่โซว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2549.
เลขเรียกPN2889.79.ภ63 ค36 2549,306.8743 ภ378ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกชายให้เก่งดี มีความสุข = 100 Self-esteem for boys / แปลโดย ธนารัตน์ สุดตระการ ; [...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิซาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี, 2548.
เลขเรียกHQ755 ฮ359,649.132 ฮ359ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีเลี้ยงลูกสาวให้เก่ง กล้า น่ารัก = Self-esteem for girls / author, Elizabeth Hartley-Brewer...
ชื่อผู้แต่งฮาร์ทลีย์-บรูว์เวอร์, เอลิชาเบ็ธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รักลูกแฟมิลี่กรุ๊ป, 2548
เลขเรียกHQ 777 ฮ27 2548,649.133 ฮ359ห5 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 สถานที่โปรดของคุณแม่คนดัง = 150 places modern mom love / บรรณาธิการ, นฤมล อารีสินพิทักษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สามารถ มัลติมีเดีย, 2557.
เลขเรียก915.93 ร236 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีทางภาษาในการกลบเกลื่อนความคิดทางลบต่อมารดา ในทัศนบริจเฉทของวัยรุ่น / วราภรณ์ สุขประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ สุขประเสริฐ
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียก495.918 ว 228 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถูกกระทำรุณแรงทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กโดยบิดามารดาศึกษาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเร...
ชื่อผู้แต่งพรรณี เอื้อวัฒนา
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สุคนทา คุณาพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุคนทา คุณาพันธ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกRJ245 ส7ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติด้านอนามัยแม่และเด็กของมารดาที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเขตพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก = ...
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2533.
เลขเรียกHD6055.2.T5 ก469 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติบทบาทของบิดามารดาและการรับรู้ของบุตรวัยรุ่นด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ = Parental role pract...
ชื่อผู้แต่งจิรารัตน์ พร้อมมูล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกHQ799.15 จ6ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของสตรีที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย / โดย พวงเพ็...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก306.856 ก491
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา