Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมือง กฎหมาย นโยบาย : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
เลขเรียกHM62.ท9 ศ732 2561,300.72 ก498 ล.2 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนดนตรีชีวิต : หนังสือรวมบทความและเสวนาการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 8 เสียงของโลก เล่ม ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553
เลขเรียกML3799 ผ749 2553,780 ศ245ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวานรถึงเทวดา : มากซิสม์และมานุษยวิทยามากซิสต์ / ยศ สันตสมบัติ
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกGN345.15 ย18 2557,301 ย54จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องทบทวนและประมวลองค์ความรู้เรื่อง "ดนตรีในมิติวัฒนธรรม" / ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.
ชื่อผู้แต่งปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2552.
เลขเรียกML3799 .ก643 2552EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะลุกรอบคิดของทฤษฏี / อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกGN357 ท64 2546,301 ท 296 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิจัยทางมานุษยวิทยาข้ามวัฒนธรรม / งามพิศ สัตย์สงวน, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกGN25 ป392 2539,301.072 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญา-มนุษย์-ประดิษฐ์ : เมื่อความเป็นมนุษย์ถูกท้าทายในยุคแห่ง AI = The most human human / Brian Chr...
ชื่อผู้แต่งคริสเตียน, ไบรอัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกBD450 .ค46 2562,128 ค173ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียกHM101 ย152,306 ย 256 ม 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานุษยวิทยาการยภาพ / ทศพล สมพงษ์.
ชื่อผู้แต่งทศพล สมพงษ์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษญศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2540.
เลขเรียกGN51 ม63,573 ท354ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง / โดย งามพิศ สัตย์สงวน.
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตย์สงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกGT5899.R5 ง644 2545,394.12 ง26ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมคือความหมาย : ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ / อคิน รพีพัฒน์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งอคิน รพีพัฒน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกGN21.G44 อ26,306 อ112ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุ วัฒนธรรม ผี คน : รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กา...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561.
เลขเรียกHM62.ท9 ศ73 2561,300.72 ว416 ล.1 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการเผ่าพันธุ์มนุษย์ / ธวัลกร ฉัตราธรรม บรรณาธิการเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งธวัลกร ฉัตราธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [255-]
เลขเรียกGN281 ว 2557,599.9 ธ1711ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก / สุดแดน วิสุทธิลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งสุดแดน วิสุทธิลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHM606.T5 ส7ส 2558,301 ส439 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา