Found: 377  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระยาอนุมานราชธน : จัดพิมพ์เพื่อร่วมฉลอง 100 ปี พระยาอนุมานราชธน 14 ธันวาคม 2531 / คณะผู้จั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2531.
เลขเรียกPL4209.อ197 ร192อ,928 ค121ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapan-J-Pop กระแสการนิยมดนตรีญี่ปุ่นในกลุ่มเด็กไทย : กรณีศึกษา แฟนคลับศิลปินค่าย Johnny's Family / ...
ชื่อผู้แต่งศรัญญา เปี่ยมพุทธากุล.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องL''Espace social = ระยะทางสังคม / par Georges Condominas.
ชื่อผู้แต่งCondominas, Georges.
พิมพลักษณ์Bangkok : Editions des Cahiers de France, 1990.
เลขเรียกHM588 .L47 1990
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSentence composition / Pimpan Vessakosol.
ชื่อผู้แต่งPimpan vessakosol.
พิมพลักษณ์Bangkok : Thammasat University Press, c2003.
เลขเรียกPE1375 .P556 2003,428.4 P644S 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSocio-cultural background of English-speaking countries / สมโภชน์ พนาวาส.
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ พนาวาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546.
เลขเรียกPE2751 .ส44 2546,301 ส494ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม / บรรณาธิการ, สมศรี เอี่ยมธรรม ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2546.
เลขเรียกHM101 .ว633 2546,306.06 ก218ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม 25-- / สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546-]
เลขเรียกDS568 ก53,306 ก218
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม 2548 กระทรวงวัฒนธรรม ; บรรณาธิการ วีณา โรจนราธา. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงวัฒนธรรม 2548.
เลขเรียกHM101 .ว633 2548,306 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2558.
เลขเรียกHM101 .ว633 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกHM101 .ว633 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง : วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมบริโภค / ปิยรัตน์ ปั้นลี้ = Weig...
ชื่อผู้แต่งปิยรัตน์ ปั้นลี้
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกRM222.2 .ป64 2545
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์สุขภาพ และ นิเวศวิทยาวัฒนธรรม : มิติการดูแลสุขภาพแบบองค์ีรวมของกลุ่มชาติพันธุ์ / วาสนา ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา แก้วกล้า.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2551.
เลขเรียกDS523.2 ว491ก 2551,WA31 ว491ก 2551,304.2 ว 473 ว 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขาดระเบียบวินัย : เอกลักษณ์ไทยในสายตาชาวต่างชาติ / ปองบุญญ์ สร้อยเงิน.
ชื่อผู้แต่งปองบุญญ์ สร้อยเงิน.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าสังคโลก : รายงานการสัมมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สุภาภรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิเคราะห์เรือโบราณที่ค้นพบในอ่าวไทย (2526 : มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
เลขเรียกCC77.น6 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา