Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGift exchange and "SI" in pharmaceutical representative and physician relationships / Viboon Wattan...
ชื่อผู้แต่งViboon wattananamkul.
พิมพลักษณ์2006.
เลขเรียกRA664.T4 V53 2006
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Kno...
ชื่อผู้แต่งสุรินทร วงค์คำแดง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกR611.ก6 ส74 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกR644.ท9 ก64 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวาระพิเศษ พ.ศ. 2550 ในวาระครบรอบวันเกิด 100 ปี ของศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการในวาระพิเศษ ครบรอบวันเกิด 100 ปีของ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2550.
เลขเรียกWB903 ก481ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาโรคด้วยยาแผนโบราณ กรณีศึกษา : ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อ = Traditional herbal medicine : a case s...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ อุศุภรัตน์.
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกRM666 .พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการแพทย์พื้นบ้านและการดูแลรักษาโรคของชาวเขาเผ่าลัวะบ้านใหม่สันเจริญ : ศึกษากรณีบ้านใหม่สันเจริญ ตำบล...
ชื่อผู้แต่งณัธกานกุล ขัตติยะ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกRA418 .ณ63 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกGN296.5 .T5 ก6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้บริการการแพทย์แผนไทย / โดย สุกัลญา ยางสองใจ.
ชื่อผู้แต่งสุกัลญา ยางสองใจ.
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเจ็บป่วย อำนาจ และการปฏิบัติการของการแพทย์ชีวภาพ : เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลชุมชน = Illness, Power ...
ชื่อผู้แต่งอติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียกRA418.3.ท9 อ36 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกของแพทย์แผนโบราณในจังหวัดสตูล / ฐาปนา สระมุณี.
ชื่อผู้แต่งฐาปนา สระมุณี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2537.
เลขเรียกGN296.5 .T5 ฐ6ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์สรรพคุณยาไทย จากฉะบับใบลาน / รวบรวมโดย คล้อย ทรงบัณฑิตย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, [2514].
เลขเรียกRS180.ท9 ค65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์สรรพคุณยาไทยและฉันทศาสตร์โดยพิศดาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, [ม.ป.ป.].
เลขเรียกRS180.ท9 ค642
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนวดไทยในการสาธารณสุขมูลฐาน / สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ, 2551
เลขเรียกRM723.ท9 ม742 2551,WB537 ค695 2551,615.8 พ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูหมอนวดไทย เล่ม 1 : ด้านจรรยาบรรณและกฎหมายประกอบโรคศิลปะ / ประมวลรวบรวมโดย มูลนิธิสาธารณสุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2553.
เลขเรียกRM723.ท9 ม743 2553,WB537 ค759 2553,615.822 ค751 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์กับการแพทย์ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547.
เลขเรียก306.461 ช519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา