Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอลัมน์ sex กับทัศนคติเรื่องเพศของผู้หญิงไทยในนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย / หทัยรัตน์ เพิ่มพูนธนาล...
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ เพิ่มพูนธนาลาภ.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริโภคนิยมในนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศฉบับภาษาไทย / พันวสา พุทธจามร.
ชื่อผู้แต่งพันวสา พุทธจามร.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย้อนกำเนิด เกิดความหลากหลาย / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกGN635.T4 ย53 2549,089.95911 ย19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารชุดภูมิภาคศึกษา : รวมบทคัดย่อและข้อเขียนของอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ภูมิภาคศึกษา ปีที่ 1 ฉบับท...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาภูมิภาคศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียกDS509.3 .ว64 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร : ฉบับ100ปีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี = Slipakorn University journal / มหาวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกN7323.S54 ว27 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2561-
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ = Journal of Human and Sosiety Facalty of Huma...
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 5 = Journal of Mekong Societies.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียก301.09593 ว64ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา / คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกGN1 .ว64 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา = Journal of Sociology and Anthropology / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ฉบับมานุษยวิทยาท่าพระจันทร์ / โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกHM7 ว6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
เลขเรียกHM299 ธ4 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / แผนกอิสระสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนก, 2524.
เลขเรียกHM7 ธ361
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา